La República de la classe treballadora

image_pdfimage_print

No ens ha de sorprendre que siguin molts els treballadors interessats en participar en el Referèndum d’autodeterminació i donar suport a la República catalana. Són conscients de l’oportunitat que se’ls obre per debatre i assolir moltes de les seves justes reivindicacions. Veiem a títol d’exemple algunes propostes que hem treballat.

  1. Sobre l’ocupació i el treball. El treball és un dret fonamental i una obligació dels ciutadans. El govern ha de garantir l’ocupació plena com una prioritat moral i legal. Complirà aquesta obligació per tots els mitjans possibles, inclosa la intervenció de l’estat en l’economia privada o mitjançant polítiques de repartiment de recursos. La taxa de desocupació per sota del llindar del 6%. El treball serà estable i el de caràcter temporal serà gravat.
  2. Sobre seguretat social, salut i jubilacions. La República disposarà d’un sistema de seguretat social universal, públic, finançat per quotes empresarials i dels treballadors i pels ingressos fiscals comuns. Seran actualitzades anualment d’acord amb un índex de preus fiable. Prestacions per viduïtat al cent per cent. S’impedirà que els treballadors autònoms siguin discriminats pel que fa a prestacions i condicions laborals. L’estat, amb la col·laboració dels treballadors organitzats, vetllaran per la protecció de la salut laboral. La jubilació, amb caràcter general, s’establirà als 60 anys.
  3. Participació dels treballadors en la gestió de l’economia, els serveis públics i les empreses. Els treballadors tindran una participació activa en l’economia tant als serveis públics com a les empreses privades. Els treballadors participaran de forma directa en els beneficis de les companyies. Les organitzacions sindicals, en tant que representants dels treballadors, vetllaran pel control del compliment de la normativa laboral i vigilaran les condicions de treball.
  4. Potenciació dels sectors productius i actitud davant l’economia especulativa. La República disposarà d’una banca pública que asseguri el finançament de l’economia productiva i molt especialment el sector cooperatiu. S’impediran les activitats especulatives, els monopolis, l’alteració i manipulació dels preus de béns i serveis. Hi haurà un control estricte dels preus dels béns i serveis estratègics. Llum, aigua, gas, electricitat i serveis bàsics hauran de ser forçosament de titularitat pública. El deute públic contret que sigui considerat com a il·legítim, no serà retornat.
  5. Salaris, jornada i condicions de treball. La nova República Catalana es regirà pels principis d’igualtat i solidaritat. El salari mínim ha de ser digne i com a mínim serà l’equivalent al 60% del salari mitjà. L’equitat exigeix el repartiment del treball i la riquesa, la jornada laboral completa no podrà excedir de 30 hores setmanals. Cap treballador, a l’hora d’ésser contractat, no podrà ésser discriminat per raó de sexe, procedència, edat o qualsevol altre circumstància. L’acomiadament no serà en cap cas lliure sinó en funció de criteris objectius. Les prestacions de desocupació seran indefinides. Els serveis d’ocupació seran sempre de caràcter públic i impediran tota discriminació. Obligació de legislar prioritzant la conciliació de la vida laboral i familiar.
  6. Sobre l’estat del benestar. La República Catalana s’ha de definir com a un estat lliure, sobirà, democràtic, social obligat a vetllar pel benestar de la seva ciutadania. Posarà a disposició dels ciutadans un conjunt de serveis públics sufragats per impostos progressius. Els treballadors de la funció pública catalana estaran triats amb criteris d’objectivitat, mèrit i capacitat.
  7. Economia mixta al servei de la ciutadania. Els valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat són complementaris. Per això, l’economia del país serà mixta, amb un sector privat, un sector públic i un sector cooperatiu altament representat. L’activitat econòmica estarà al servei de la ciutadania en el seu conjunt.
  8. Negociació col·lectiva i la resolució de conflictes. S’establirà un marc de relacions laborals català i de negociació col·lectiva basada en convenis nacionals i sectorials que seran dotats d’ultraactivitat. Els treballadors i treballadores s’autoorganitzaran o podran constituir o afiliar-se a un sindicat per defensar el seus drets laborals i socials. Davant el conflicte disposaran d’arbitratge, es podran dirigir a un tribunal de la jurisdicció laboral, o fer ús del dret a vaga inclús si aquesta te caràcter solidari.
  9. Inspecció de treball. Un inspector de treball per cada 500 treballadors, amb capacitat efectiva de vetllar pel compliment tant de la legislació republicana i la derivada de la negociació col·lectiva. Els treballadors, i també els sindicats, tindran la potestat d’iniciar investigacions per casos d’abusos. L’explotació laboral i l’assetjament sexual, moral, físic o racista en els centres de treball seran considerats com delictes greus perseguits penalment.
  10. Sobre la formació dels treballadors i treballadores. Tots els treballadors i treballadores han de tindre el dret i l’obligació d’accedir a la formació, tant inicial com permanent. Tota formació en aquest àmbit serà de caràcter públic i gratuït, i en el cas de la permanent es realitzarà dins de la jornada laboral.

I que no diguin que no és possible, que d’altres ja han assolit aquests drets!