image_pdfimage_print

La darrera Ponència d’Energies Renovables ha analitzat aquesta setmana la viabilitat de l’emplaçament d’un total de 17 projectes, dels quals 13 han estat plantes solars fotovoltaiques i 4 parc eòlics. Es tracta d’iniciatives projectades principalment a les comarques del Baix Camp, el Priorat, Segrià, Pallars Jussà, Segarra, Pla d’Urgell, Urgell, Cerdanya, Alt Empordà, Pla de l’Estany i Gironès.

De les propostes presentades, 8 han estat qualificades de favorables amb condicions i 9 han estat desfavorables.

L’informe emès per la Ponència per cadascun dels parcs es previ a l’inici de la tramitació dels projectes i descarta aquells que, ja d’inici, presenten elements insalvables per raons ambientals, territorials, urbanístiques, paisatgístiques, agràries, culturals o energètiques. Els projectes amb informe desfavorable ja no poden iniciar la tramitació.

Publicitat
Publicitat

Els projectes amb informe favorable hauran d’elaborar i aportar tota la documentació que els requereix la Ponència com ara estudis i seguiment de fauna, anàlisi d’afectacions agràries, estudi del valor edafològic del sòl, estudi d’impacte i integració paisatgística, garanties de connexió elèctrica i anàlisi de l’efecte acumulatiu de projectes en la zona, entre altres.

En base a aquests treballs hauran de realitzar una triple tramitació urbanística, ambiental i energètica. L’aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme corresponent i l’obtenció d’una declaració d’impacte ambiental favorable per part de la Ponència en els casos que és d’aplicació, són condició indispensable perquè puguin obtenir l’autorització administrativa prèvia i de construcció per part del Departament competent en matèria d’energia. A la pràctica, això significa que, dels projectes que passen el tràmit previ de viabilitat de l’emplaçament, n’hi haurà molts que no aconseguiran l’autorització o bé s’hauran d’ajustar en molts aspectes, que poden ser significatius.

13 sol·licituds de plantes fotovoltaiques avaluades

Dels 13 projectes de plantes solars fotovoltaiques que han passat per la Ponència aquesta setmana, 7 han obtingut informe favorable condicionat a anàlisis detallades d’aspectes rellevants principalment relatives a la fauna, el paisatge i integració territorial o la realització d’estudis edafològics, entre altes cosa que obligarà a replantejar-los o, en cas contrari, no podran prosperar.

La resta de projectes presentats han estat informats com a desfavorables.

La comarca del Priorat és on s’han presentat més sol·licituds. En aquest sentit, de les 5 plantes que es presentaven en aquesta comarca, 2 han obtingut un informe favorable, condicionats a la millora i correcció de cert aspectes, i 3 han rebut un informe desfavorable.

Sol·licituds de parcs eòlics

Pel que fa a les sol·licituds de parcs eòlics, en aquesta darrera Ponència s’han avaluat un total de 4 projectes. D’aquests, tres han obtingut un informe desfavorable, principalment per afectacions a l’avifauna i d’incompatibilitat paisatgística i patrimonial, i un ha obtingut informe favorable.

Els projectes avaluats corresponen a les comarques del Baix Camp, l’Alt Empordà i la Segarra.

Un cop es comuniqui oficialment la decisió de la Ponència a les empreses promotores, totes les dades al respecte, així com el detall dels informes emesos per la Ponència es podran consultar a la web del visor d’energies renovables.

Gairebé 400 projectes analitzats

La Ponència d’energies renovables és un òrgan col·legiat que té com a funcions analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i portar a terme les actuacions relatives a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes de parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques. A més del Departament de Territori i Sostenibilitat, que n’ostenta la presidència, també formen part de la Ponència el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Cultura.

Des de la seva creació, la Ponència ha rebut 131 sol·licituds de parcs eòlics amb un volum total de 1.203 aerogeneradors i 330 sol·licituds de parc fotovoltaics amb una superfície total de 10.748 ha. En el cas de les sol·licituds de plantes eòliques, la Ponència ha emès informe desfavorables sobre la viabilitat del seu emplaçament en 53 casos. Un total de 71 projectes han rebut informe favorable o favorable amb condicionants. La restà encara resta pendent d’avaluació.

En el cas de les sol·licituds de plantes fotovoltaiques, la Ponència ha resolt fins ara que 84 són desfavorables i 182 favorables o favorable amb condicions. La resta encara està pendent d’avaluació.

Per complir els objectius de lluita contra el canvi climàtic, cal que el 50% de l’electricitat sigui de fonts renovables el 2030, quan a dia d’avui només representa el 16%. La normativa actual busca aconseguir aquests objectius de manera ordenada i amb garanties.