Els Estats Units expressen preocupació pels abusos dels drets humans a Espanya

image_pdfimage_print

No sols el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, el ministre d’Afers exteriors de la Federació Russa i el Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa han plantejat greus violacions dels drets humans per part d’Espanya contra destacats catalans, sinó que també el govern dels Estats Units d’Amèrica ha assenyalat ara les violacions dels drets humans per part de l’Estat espanyol en el seu informe. Els Estats Units han expressat la seva preocupació per la situació dels drets humans a Espanya. En aquest context, també s’aborda la violació dels drets elementals de la minoria catalana i l’empresonament dels presos polítics catalans. A diferència de la Unió Europea, que fins ara ha tolerat plenament les violacions dels drets humans per part d’Espanya, violant així els seus propis valors fonamentals, l’informe dels EUA exposa en termes clars els següents fets:

«Political Prisoners and Detainees

On March 8, the UN special rapporteur for minority issues expressed concerns about the restrictions and criminal charges against Catalan politicians and civil society activists involved in the October 2017 “referendum.” The special rapporteur called on the government to abide by its legal obligations to protect the human rights of minorities, including the Catalan minority, especially regarding the freedoms of expression; peaceful assembly, association; and participation in public life. The ombudsman rejected the categorization of the Catalan-speaking population as a minority. The special rapporteur agreed with conclusions of the Working Group on Arbitrary Detention that the extended detentions and subsequent convictions of Jordi Sanchez and Jordi Cuixart, the two civil society activists convicted in the case, as well as the other Catalan political leaders in prison, were to intimidate them because of their political views.

Publicitat

On May 13, Amnesty International criticized the Supreme Court’s interpretation of sedition as “excessively broad” and alleged it resulted in the “criminalization of acts of protest.” On November 3, it reiterated its call for the government to release Sanchez and Cuixart.

In July the UN Working Group on Arbitrary Detention reiterated its previous recommendation to release seven of the nine Catalan proindependence prisoners convicted of sedition by the Supreme Court for their role in the October 2017 “referendum” on Catalan independence. Representatives of several Catalan national political parties called those convicted “political prisoners,” but neither the government nor any international human rights NGO supported this claim.» («Section 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from: […]»).

Traducció catalana:

«Presos polítics i detinguts

El 8 de març, el Relator Especial de l’ONU sobre qüestions de les minories va expressar la seva preocupació per les restriccions i els càrrecs penals contra els polítics catalans i els activistes de la societat civil que van participar en el “referèndum” d’octubre de 2017. El Relator Especial va demanar al govern que complís amb les seves obligacions legals de protegir els drets humans de les minories, inclosa la minoria catalana, en particular respecte a la llibertat d’expressió, de reunió pacífica, d’associació i de participació en la vida pública. El Defensor del Poble va rebutjar la classificació de la població catalanoparlant com a minoria. El Relator Especial va coincidir amb les conclusions del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària que les prolongades detencions i les posteriors sentències de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els dos activistes de la societat civil condemnats en el cas, així com dels altres dirigents polítics catalans detinguts, van servir per a intimidar-los per les seves opinions polítiques.

El 13 de maig, Amnistia Internacional va criticar la interpretació del Tribunal Suprem sobre la incitació com «excessivament àmplia» i va afirmar que conduïa a la «criminalització dels actes de protesta». El 3 de novembre, Amnistia Internacional va reiterar la petició perquè el govern alliberés Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

El juliol, el Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l’ONU va reiterar la seva anterior recomanació d’alliberar set dels nou presos catalans independentistes condemnats per sedició pel Tribunal Suprem pel seu paper en el «referèndum» d’octubre de 2017 sobre la independència de Catalunya. Representants de diversos partits polítics nacionals catalans es van referir als condemnats com a «presos polítics», però ni el govern ni una ONG internacional de drets humans no van donar suport a aquesta afirmació.» (Extracte de la «Secció 1. Respecte a la integritat de la persona, inclosa la llibertat de: […]»).

«In a March 8 report, the UN special rapporteur for minority issues expressed concern that the October 2019 sentencing of 12 Catalan politicians and civil society activists interfered with the freedom of expression and nonviolent political dissent of the Catalan minority and could serve as a signal to prevent the political dissent of other minority groups. The Spanish Ombudsman rejected the categorization of the Catalan-speaking population as a minority.» («Section 3. Freedom to Participate in the Political Process»).

Traducció catalana:

«En un informe publicat el 8 de març, el Relator Especial de l’ONU sobre qüestions de les minories va expressar la seva preocupació pel fet que la condemna de dotze polítics catalans i activistes de la societat civil l’octubre de 2019 afecta la llibertat d’expressió i a la dissidència política no violenta de la minoria catalana i podria servir com a senyal per a descoratjar la dissidència política d’altres grups minoritaris. El Defensor del Poble espanyol va rebutjar la classificació de la població catalanoparlant com a minoria.» (Extracte de la «Secció 3. Llibertat de participació en el procés polític»).

Les Nacions Unides, el Consell d’Europa, els Estats Units i la Federació Russa han abordat públicament el que està passant a Espanya. Espanya és un estat membre de la Unió Europea. No obstant això, la Unió Europea i la majoria dels seus estats membres guarden silenci i secunden plenament la política d’Espanya cap a Catalunya. Però la resistència també està començant a sorgir en alguns països d’Europa.

Fa poc, els Verds francesos es van manifestar a favor del dret d’autodeterminació del poble català, que inclou el dret a crear el seu propi Estat.

I en el parlament irlandès, igual que a Bèlgica, un diputat ha criticat sense embuts les violacions dels drets humans a Espanya.

I Europa calla i no fa res.

*******

Podeu consultar la versió original alemanya així com en diferents idiomes a la petició de change.org Solidarität mit Katalonien – für das Recht auf friedliche Selbstbestimmung!.