image_pdfimage_print
El Govern ha aprovat el Decret de les unitats de representació institucional del Govern a l’exterior amb l’objectiu de regular l’organització, l’estructura, el funcionament, els règim jurídic, economicofinancer i pressupostari, així com el rang orgànic o l’assimilació orgànica de les unitats de representació institucional del Govern a l’exterior. Aquesta norma també crea el registre d’unitats d’acció a l’exterior, que serà públic i es podrà consultar a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.
El Decret és aplicable a totes les unitats de representació institucional del Govern a l’exterior, que són la Delegació del Govern davant la Unió Europea, les delegacions del Govern a l’exterior, i les oficines sectorials del Govern a l’exterior.
Les delegacions del Govern a l’exterior representen el Govern a l’exterior i poden tenir un àmbit d’actuació bilateral o multilateral. Bilateral quan la seva activitat principal té per objecte desenvolupar les relacions amb el territori que determina la norma de creació, i en aquest cas la persona al capdavant rep la denominació de delegat o delegada del Govern a l’exterior. Tenen àmbit multilateral quan la seva activitat principal té per objecte desenvolupar les relacions amb les organitzacions internacionals que determina la norma de creació, en aquest cas la persona al capdavant rep la denominació de representant del Govern. Les delegacions del Govern a l’exterior es creen per decret del Govern, a proposta del departament competent en matèria d’acció exterior.
Els àmbits materials d’actuació de les oficines sectorial del Govern són, en tot cas, els següents: promoció econòmica, recerca i innovació, captació d’inversions, promoció turística, internacionalització de les empreses culturals, projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes, i cooperació i ajut al desenvolupament.
El Decret també regula la relació de les diverses unitats a l’exterior; així es regula el principi d’actuació coordinada,  d’acord amb les directrius del departament competent en matèria d’acció exterior i del departament competent en l’àmbit sectorial corresponent, i la planificació conjunta de l’activitat en l’àrea territorial d’influència, mitjançant la preparació de plans estratègics.
La norma crea el registre d’unitats d’acció a l’exterior, que permetrà organitzar les dades de contacte i ubicació, àrea territorial i zona d’influència o funcions de totes les delegacions i entitats públiques amb mandat i actuació en l’àmbit internacional.
Fins ara aquest àmbit estava regulat, amb caràcter transitori, pel Decret 207/2015, de desplegament de la coordinació i dels òrgans de coordinació de participació previstos a la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, i d’altres normes aprovades per a la creació de les diverses delegacions.