El Síndic de Greuges presenta l’Informe sobre els drets de l’infant 2016

image_pdfimage_print

El Síndic de Greuges de Catalunya, com a defensor de l’infant, ha presentat avui l’Informe anual sobre els drets de l’infant davant del Parlament, d’acord amb la previsió de l’article 29 de la Llei sobre els drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

L’informe recull les principals actuacions que el Síndic ha dut a terme al llarg de l’any 2016 en defensa dels drets de l’infant. Les temàtiques fan referència als diferents drets de la Convenció sobre els drets de l’infant que han pogut ser vulnerats, o no protegits suficientment, i que han suposat l’emissió de recomanacions per part del Síndic.

L’informe es divideix en cinc parts. La primera està dedicada a l’explicació de les principals qüestions sobre les quals el Síndic de Greuges ha actuat durant l’any 2016. En aquest apartat, un primer bloc està dedicat als drets derivats de la funció protectora de l’Administració i el segon, als drets socials o de provisió.

Publicitat
Publicitat

Així, en l’àmbit de la protecció, l’actuació s’ha centrat en els adolescents que pel fet de trobar-se en una situació de risc greu o per la seva condició de migrants presenten una greu vulnerabilitat. Així, s’han destacat recomanacions a l’Administració en el marc de la protecció per part de la DGAIA dels adolescents amb conductes disruptives, el seguiment dels adolescents residents en centres d’alta complexitat per part dels EAIA i les situacions dels centres d’acolliment dels adolescents migrants no acompanyats.

Pel que fa a la protecció davant el maltractament, el Síndic reitera qüestions com ara la necessitat de suprimir qualsevol normativa –encara existent a Catalunya– que pugui emparar el càstig corporal, tal com reclama en campanya específica el Consell d’Europa. També recull les actuacions dutes a terme amb relació a situacions d’abús sexual en l’àmbit escolar o les mancances en la protecció dels nadons.

Amb relació als drets socials, s’han destacat algunes disfuncions en l’aplicació dels serveis i ajuts als infants dependents o algunes mancances en l’atenció precoç als infants amb trastorn en el desenvolupament.

En l’àmbit de la salut, el Síndic ha volgut destacar, entre d’altres, la seva actuació en relació amb l’atenció d’infants amb TDAH, i la necessitat que rebin l’atenció terapèutica que necessitin, sense que les mancances en els serveis puguin condicionar-la, i la necessitat de treballar en el consens professional. Quant al dret a l’educació, l’any 2016 el Síndic ha presentat dos informes extraordinaris relatius a la segregació escolar i el combat d’aquest fenomen per les administracions públiques. En aquest informe es destaquen aspectes específics relatius al procés d’admissió i l’accés al menjador i transport escolars, entre altres qüestions.

Pel que fa al dret del lleure, s’han tractat diversos temes que tenen com a fil conductor el respecte dels drets dels infants en l’accés i el gaudi de les activitats de lleure, i el deure i el compromís de tots els agents intervinents, ja siguin les administracions o les entitats que directament duen a terme les activitats.

La segona part de l’informe conté un apartat on es recullen els informes extraordinaris presentats durant l’any en curs, amb les recomanacions efectuades.

Una part important de l’informe és el seguiment del compliment de les recomanacions dels informes anteriors, contingut en la tercera part. En aquestes pàgines, amb una recollida d’informació i de dades actualitzada, s’analitza qualitativament el grau de seguiment de les recomanacions que el Síndic considera essencials per a la garantia dels drets dels infants.

Així mateix, l’informe incorpora l’explicació de la participació dels adolescents de diversos centres educatius de Catalunya al Consell Assessor Jove del Síndic i es reprodueixen les propostes que, fruit d’aquesta tasca, els membres del Consell van traslladar al Parlament de Catalunya en la sessió que va tenir lloc en la Comissió d’Infància.

Finalment, també es reprodueix la Declaració de la Xarxa Europea de Defensors de la Infància (ENOC), fruit del treball de debat entre els membres de la Xarxa durant l’any 2016, i que enguany es va dedicar al dret a l’educació en condicions d’igualtat.