image_pdfimage_print

El dèficit fiscal de Catalunya es va situar en 14.623 milions d’euros l’any 2012, una xifra equivalent al 7,5% del PIB català. Així ho conclou el darrer càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’administració central de l’Estat, que s’ha elaborat en compliment de la Llei 10/2012 de 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals.

La balança fiscal mesura l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de l’administració central de l’Estat, és a dir, mostra la diferència entre la despesa que l’Estat realitza en un territori i el volum d’ingressos que obté en aquest territori i que li permeten finançar el conjunt de la seva despesa pública. Existeix dèficit fiscal quan els ingressos obtinguts en un territori superen les despeses que es destinen als ciutadans d’aquest territori, és a dir, quan hi ha una sortida neta de recursos fiscals.

Com als anys anteriors, la balança fiscal de Catalunya amb l’administració central corresponent al 2012 s’ha calculat segons les dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la d’incidència càrrega-benefici. En ambdós casos s’ha tingut en compte l’impacte dels dèficits totals de l’administració central de Estat.

Publicitat
Publicitat

El mètode del flux monetari mesura l’impacte econòmic generat per l’activitat de l’Estat en el territori i és especialment rellevant en temps de crisi i atur, ja que mostra la despesa efectiva que ha fet l’administració central en un territori concret. D’acord amb aquest mètode, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2012 va ser de 14.623 milions d’euros, equivalents al 7,5% del PIB de Catalunya. Catalunya aporta el 18,4% del total d’ingressos de l’administració central i rep el 13,6% de la despesa total de l’Estat.

Segons el mètode de la incidència càrrega-benefici, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2012 va ser de 10.030 milions d’euros, que representen un 5,1% del PIB català.

Despesa discrecional de l’Estat

Si es calcula la balança fiscal sense la Seguretat Social, la despesa de l’Estat a Catalunya cau del 13,6% fins al 9,2% (9,1% si es tenen en compte els organismes autònoms i les empreses públiques). Això es deu a què la despesa de la Seguretat Social —bàsicament pensions, prestacions d’atur i altres prestacions econòmiques— no està subjecta a la discrecionalitat de les polítiques territorials del Govern central: els ingressos i la despesa de la Seguretat Social estan lligats a uns drets i obligacions adquirits pels ciutadans a títol personal.

La diferència entre el percentatge que Catalunya rep i el que aporta gairebé es duplica quan s’analitza específicament el comportament de la despesa discrecional. Així, la diferència global entre ingressos aportats i despesa rebuda és de 4,8 punts percentuals, però si s’exclou la despesa de la Seguretat Social, el diferencial s’amplia fins a 8,7 punts.

% ingressos aportats per Catalunya
% despesa rebuda a Catalunya
Diferència
% rebut –
% aportat
Estat+organismes autònoms+empreses públiques
17,8
9,1
-8,7
Seguretat Social
19,0
16,8
-2,2
Total a Catalunya
18,4
13,6
-4,8

Si s’observa la sèrie històrica de 1986 a 2012, el dèficit fiscal català pel mètode del flux monetari es manté estable amb una mitjana anual del 8% del PIB català.

El saldo de la Seguretat Social

El càlcul de la balança fiscal inclou un annex amb l’evolució dels fluxos d’ingressos i despeses de la Seguretat Social a Catalunya i Espanya des de l’any 1995 fins el 2012. El saldo de Catalunya és negatiu en 6 dels 18 exercicis analitzats, mentre que el de l’Estat en conjunt és negatiu en 11 dels 18 exercicis analitzats. El saldo per a Catalunya només és negatiu en els períodes 1995-1996 (amb una taxa d’atur d’aproximadament un 20%) i 2009-2012 (atur d’aproximadament un 18%).

En el cas de l’Estat espanyol, el saldo per a aquests exercicis també és negatiu. Tanmateix, la magnitud del dèficits registrats en els dos casos és molt diferent: Les despeses de la Seguretat Social a Catalunya van ser més grans que els ingressos rebuts un 5%, un 8,6%, un 11,3% i un 15,4% pel 2009, 2010, 2011 i 2012, respectivament. En el cas d’Espanya les despeses van ser majors que els ingressos en un 17,7% (2009), 21,9% (2010), 21,6% (2011) i 26,6% (2012).

Document resultats balança fiscal 2012