image_pdfimage_print

La Generalitat ha donat a conèixer avui, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), la relació de persones que, a 31 de desembre del 2020, tenien deutes i sancions tributaris pendents de pagar a la hisenda pública catalana, superiors al milió d’euros. Es tracta de deutes relacionats amb els tributs propis o els cedits que gestiona l’ATC, que bàsicament tenen a veure amb els impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimoni, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l’aigua.

En concret, el 31 de desembre del 2020, hi havia 17 persones deutores, amb deutes i/o sancions pendents de pagament per un import total de 36.740.085,65 euros. Això representa un increment respecte del 2019, primer any de publicació de la llista, en què es van identificar 9 deutors, amb deutes i/o sancions per un import de 14.806.572,19 euros. Aquesta diferència respon al fet que s’hi han incorporat deutes que, en el moment de la publicació de la primera llista, estaven pendents de processos judicials i que s’han anat resolent al llarg de l’exercici 2020.

D’acord amb l’Ordre VEH/176/2019, de 27 de setembre, que regula els aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors tributaris a l’ATC, la llista conté la informació següent:

Publicitat
Publicitat

Identificació de la persona deutora:

  • Persones físiques: NIF, nom i cognoms.
  • Persones jurídiques i altres entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària: NIF, raó o denominació social.

Import conjunt dels deutes i les sancions pendents de pagament en data 31 de desembre del 2020, d’acord amb els requisits següents:

  • Que superin l’import d’1.000.000 d’euros.
  • Que els deutes i les sancions no hagin estat pagats un cop transcorregut el període de pagament voluntari.
  • Que no es trobin suspesos o ajornats.

La publicació anual de llistes de persones amb deutes o sancions tributaris pendents, per un import superior a un milió d’euros, és una de les mesures incloses al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022. L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.

Amb la publicació d’aquesta llista a la seu electrònica de l’ATC es posa fi a la via administrativa. D’aquesta manera, a partir d’ara, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l’ATC, en el termini d’un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos. Segons el que preveu la legislació vigent, els dos recursos no es poden presentar de manera simultània.