Moment de l'acte de suport al referèndum de l'1 d'octubre. Font: ANC
image_pdfimage_print

Afirmem el CARÀCTER INJUST del procediment que s’està seguint contra tots ells a partir de les següents consideracions:

• La indefensió causada pel gran nombre d’expedients tramitats durant els darrers anys que acumulen desenes de milers de folis i dels que els processats només han disposat de deu dies per preparar les oportunes al·legacions.

• El caràcter dubtós dels càrrecs formulats contra ells, mereixedor, al seu dia, d’un vot particular per part d’una vocal del mateix Tribunal que manifestava, entre altres aspectes, la seva opinió contrària a la suposada extralimitació de l’acció exterior exercida per la Generalitat tot recordant que el Tribunal té l’obligació d’analitzar la documentació “de forma objectiva i imparcial”, “recollint amb exactitud i precisió els fets i evitant judicis de valor i interpretacions que no estan prou fonamentades” i assenyalant que el mateix Tribunal ha incomplert les seves pròpies normes per no fonamentar la seva fiscalització en els principis d’“imparcialitat, claredat, concisió, equilibri i ponderació”.

Publicitat
Publicitat

• La difícil legitimació que ostenta un mal anomenat “Tribunal” en el qual hi conflueixen 1) estar format per membres designats en funció de les seves afinitats polítiques, no pas pels seus mèrits; 2) tractar-se d’un organisme que ha estat posat en qüestió per l’alt percentatge de relacions familiars que afecten el seu personal, i 3) per inaccions i per resolucions que afecten persones clau de determinats partits polítics en un sentit bastant qüestionable.

• L’ús abusiu del poder legalment conferit als seus procediments administratius que poden finalitzar en la imposició de sancions, afectant vides i patrimonis, i que han de ser cobertes des del mateix moment de la seva imposició sense espera de confirmació per part de cap tribunal real i quines apel·lacions i recursos trigaran molts anys a resoldre’s.

Encara que malauradament aquesta i altres persecucions s’han practicat i es continuen practicant en molts altres casos, és INDIGNANT I OFENSIU el tractament que reben tantes persones que han exercit amb total professionalitat, honestedat i integritat el servei públic, com és el cas dels nostres companys Andreu Mas-Colell i Albert Carreras.

El profund malestar que causen actuacions tan injustes no poden contribuir de cap manera a la solució del conflicte polític que hi ha en el seu rerefons.