image_pdfimage_print

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de Cultura, en el qual queden recollits quatre canvis estructurals rellevants. La intenció és redefinir les estructures del Departament i la governança dels seus equipaments i organismes adscrits per tal d’adaptar-ne els objectius a la realitat actual.

La principal novetat és la creació de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital, a través de la qual s’impulsaran els projectes i programes que relacionin l’art i la cultura amb el món digital i la tecnologia, i que fomentin la innovació cultural. Es tracta d’una de les principals necessitats detectades durant la gestió de la crisi sanitària i un dels aspectes claus per rellançar l’activitat cultural post pandèmia.

Les altres modificacions van orientades a reforçar l’estructura departamental en àmbits estratègics. En aquest sentit, la Direcció General de Política Lingüística modifica el seu rang orgànic per esdevenir secretaria sectorial, amb l’objectiu de reforçar les polítiques públiques relacionades amb la política lingüística de la Generalitat. Així mateix, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural incrementa les seves funcions assumint la representació de la Generalitat davant les entitats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat amb presència especial a Catalunya. Finalment, es modifica la denominació de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, que torna a ser Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques.

Publicitat
Publicitat

Nova Direcció General d’Innovació i Cultura Digital

La creació de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital posa de manifest l’interès del Departament de Cultura i del Govern de la Generalitat per consolidar Catalunya com un actor fonamental en l’avantguarda tecnològica i cultural a Europa. La direcció general té com a objectiu principal desenvolupar estratègies que generin projectes en la intersecció entre cultura i tecnologia, fomentar projectes transversals que impulsin la transdisciplinarietat, i impulsar la innovació cultural en totes les àrees del Departament de Cultura.

Per tot això, es crearà un pla nacional de cultura digital que marcarà els objectius i els terminis per posar en marxa les mesures necessàries per a la consolidació de la cultura digital a Catalunya, amb una mirada diversa que arribarà des de la formació fins a l’accés a les creacions culturals. De manera més concreta, des de la Direcció General es desenvoluparan polítiques específiques per al sector dels videojocs, que a Catalunya és un sector consolidat i creixent, s’impulsaran projectes innovadors que afavoreixin la col·laboració entre cultura i educació i es treballarà per l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 en matèria de cultura.

Increment de rang de Política Lingüística

La Direcció General de Política Lingüística eleva el seu rang i es converteix en la Secretaria de Política Lingüística. Amb aquest canvi, el Departament de Cultura destaca la llengua com a prioritat governamental, en un context social plurilingüe en què cal garantir el futur del català, l’occità i la llengua dels signes catalana (LSC) i actualitzar els mecanismes que estudien i n’impulsen l’ús des d’una visió integradora i cohesionadora dins de la societat catalana. Des d’un punt de vista formal, la Secretaria de Política Lingüística reforça la vocació transversal i constructiva d’aquest ens, que se situa al centre de l’actuació pública. El secretari de Política Lingüística es nomenarà properament, i el seu encàrrec principal serà desenvolupar un gran pacte per la llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar l’ús del català en tots els sectors.

La funció principal de la Secretaria de Política Lingüística és analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa vigent. Entre les seves altres funcions, la Secretaria ha de vetllar per l’aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments; fixar els criteris d’usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Catalunya, i elaborar les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana, occitana i la llengua de signes catalana, entre altres.

Més funcions per a la Direcció General de Cultura Popular

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural incrementa les seves funcions assumint la representació de la Generalitat davant les entitats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat amb presència especial a Catalunya, i la coordinació de les polítiques de suport i col·laboració que se’n derivin. Fins ara, aquestes funcions formaven part del Departament de Presidència. Amb aquest canvi, es reforcen les competències lògiques de la Direcció General de Cultura Popular, que interlocutarà amb les cases regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya i donarà suport a totes les entitats dels països de parla catalana. La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural té com a objectius definir i impulsar les polítiques públiques en els àmbits de promoció de la cultura popular i tradicional i l’associacionisme cultural d’acord amb les competències que preveu la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

Nova denominació de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques

El nou decret modifica la denominació de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, que passa a ser Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, mesura amb la qual es recupera una denominació històrica molt assumida per la ciutadania. Una de les preocupacions principals del Departament de Cultura és incidir i millorar l’accés a la cultura, i per aquest motiu destaca i impulsa les polítiques de promoció cultural.