image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat el Manual d’instruccions destinat als membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2021. Segons el que estableix l’article 27.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha de lliurar als membres de les meses electorals un manual d’instruccions sobre les seves funcions, que ha de ser supervisat per la Junta Electoral Central i aprovat per acord del Govern.

En essència no hi ha grans canvis en el Manual des de les darreres eleccions, però atesa la situació extraordinària provocada per la Covid-19 en què es desenvolupen aquestes eleccions, conté un annex amb mesures sanitàries de prevenció dels locals electorals, d’acord amb el Protocol específic per a l’adequació dels col·legis electorals i per al procediment de vot a mesa electoral i escrutini per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021.

Directrius sanitàries:

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

Taula amb les paperetes i sobres de votació:
La taula amb les paperetes i sobres de votació se situarà prop de l’accés a l’espai intern on hi haurà el punt d’higiene de mans amb gel hidroalcohòlic, per tal de garantir la neteja de mans tot just abans del moment de recollir les paperetes i sobres de votació. En cas que no sigui possible, els dos punts, accés a l’espai interior i taula amb paperetes i sobres, hauran de disposar de gel hidroalcohòlic. Es facilitaran guants d’ús únic per a les persones que tinguin al·lèrgia al gel hidroalcohòlic. Es farà neteja i desinfecció de la taula i altres punts de contacte amb la freqüència que determinin els criteris tècnics de l’autoritat sanitària.

Cabines de votació:
Les cabines de votació es distribuiran de forma que es garanteixi la privacitat del votant sense necessitat de tancar-se amb cortines. Disposaran de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres. Es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i sortida per evitar creuaments. Es farà neteja i desinfecció freqüent de l’interior de la cabina, d’acord amb els criteris tècnics de salut.

Meses electorals:
Les meses de votació se situaran a una distància mínima de 2 metres entre elles. Cal posar elements que impedeixin el pas i circular entre taules. Es farà neteja i desinfecció constant de les meses de votació i altres punts de contacte.

Responsables de seguretat:
Els locals electorals han de disposar de personal que:
Controli l’accés ordenat dels votants al local electoral, que organitzi les cues i el flux dels votants dins dels locals, que es mantinguin les distàncies de seguretat, que s’entri i se surti pels accessos correctes i no es formin aglomeracions. Garanteixi el compliment de l’obligació d’ús de mascareta en tot moment, excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible amb la identificació de les persones o per raons de seguretat o d’impossibilitat d’ús per patologies dels electors. Garanteixi la neteja de mans dels electors/es i eviti el contacte entre persones.

Vot a mesa electoral:
Els votants exhibiran el seu document oficial d’identificació de tal manera que els membres de la mesa en puguin veure les dades necessàries; els membres de la mesa no tocaran en cap cas el document. Les taules podran utilitzar una safata per col·locar- hi el document oficial d’identificació si calgués acostar-lo als membres de la mesa per sota de la distància de seguretat. Els membres de la taula no tocaran el sobre de votació, però sí que seran aquells que retiraran el paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran al votant que mostri el sobre per comprovar que hi ha un únic vot. Els votants situaran el vot a l’interior de l’urna. Els votants no es retiraran la mascareta a excepció que la taula els requereixi fer-ho de forma puntual per facilitar-ne la identificació. Només podrà haver una persona votant en el front immediat de cada taula, a excepció que necessitin assistència. Els interventors/es i apoderats/es mantindran les distàncies de seguretat (mínim 1,5 metres) amb els votants i els membres de la mesa en tot moment.

Escrutini:
Durant el recompte, es farà ús de la mascareta FFP2 i de guants d’un sol ús. Es mantindrà la distància de seguretat.
Es retiraran els guants en el moment d’acabar el recompte. Es garantirà que en la sala on es fa el recompte hi ha un aforament equivalent a 2,5m² per persona i es manté la distància mínima d’1 metre.

Circuits per al lliurament de la documentació electoral:
Abans de manipular els sobres per a la recollida de les actes, i sempre abans i després de fer-ne l’entrega, es farà una higiene de mans. L’entrega es farà minimitzant el temps de contacte proper i en tot cas mantenint la distància mínima de seguretat d’1 metre.

Material de protecció per als membres de les meses electorals:
Als membres mesa se’ls facilitarà el següent material:
4 mascaretes per la seva renovació al llarg del dia. S’ha d’informar del temps màxim d’utilització (hores) segons el tipus de mascareta facilitada. 1 pantalla facial. 1 mascareta FFP2 i guants d’un sol ús per al moment del recompte. Gel hidroalcohòlic suficient per a un ús freqüent al llarg del dia. Els membres de la mesa electoral se situaran mantenint la distància lineal lateral mínima d’1,5 metres.