image_pdfimage_print

El Govern de la Generalitat ha acordat iniciar accions legals contra el Govern de l’Estat per l’impagament d’una part dels recursos del sistema de finançament que el ministeri d’Hisenda havia de transferir a la Generalitat aquest any. Aquest acord és el pas previ a la presentació d’un recurs contenciós-administratiu.

L’executiu català considera que el Govern espanyol, actualment en funcions, està incomplint les responsabilitats financeres envers la Generalitat que fixa la llei 22/2009, reguladora el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia. D’acord amb la llei, l’Administració General de l’Estat està obligada a fer efectius els lliuraments a compte (bestretes) perquè les comunitats puguin fer front a les seves obligacions legals, i aquests lliuraments s’han d’actualitzar en funció de l’evolució prevista de la recaptació.

Malgrat que el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2019 va ser rebutjat, el seu l’avantprojecte sí que va ser aprovat pel Consell de Ministres, raó per la qual es compleix el requisit establert a la llei 22/2009 perquè les bestretes es facin efectives. Tanmateix, a hores d’ara la bestreta del 2019 no ha estat actualitzada, el que comporta un perjudici per a la tresoreria de la Generalitat.

Publicitat
Publicitat

La decisió d’iniciar accions legals arriba després que, el 22 de febrer passat, el departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda remetés un requeriment al ministeri d’Hisenda exposant aquest perjudici i sol·licitant l’actualització de la bestreta, requeriment que ha estat desatès.

El Govern espanyol al·lega que l’actualització no és possible perquè es troba en funcions, però l’Executiu català considera que aquest argument legal no pot ser admès, ja que els ingressos sol·licitats constitueixen una acció d’administració ordinària i, per tant, una obligació legalment exigible fins i tot per a un Govern en funcions.

Els recursos retinguts s’eleven a 1.317 M€, que inclouen 874 M€ corresponents a l’actualització de la bestreta per la millor recaptació tributària de l’any 2019 i 443 M€ procedents d’un canvi normatiu en la gestió de l’IVA que Hisenda va introduir l’any 2017 i que va provocar una pèrdua per a les comunitats equivalent a la recaptació d’un mes. Aquest deute s’hauria d’haver retornat l’any 2019, amb la liquidació de l’IVA de l’exercici 2017.