image_pdfimage_print

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha fet pública avui, a través del DOGC, la Resolució de convocatòria del procés selectiu per proveir 20 places del cos superior d’inspectors tributaris de la Generalitat. L’oferta pública, que va ser aprovada el desembre del 2019, se suma al procés selectiu actualment en curs per incorporar 120 places del cos tècnic de gestors tributaris.

Amb aquest nou concurs, l’ATC continua impulsant el procés de creixement i enfortiment de la seva estructura tant des de la vessant humana com administrativa. L’objectiu final és consolidar la plantilla dels cossos tributaris de la Generalitat i reforçar l’equip necessari per dur a terme la seva missió: la gestió integral dels tributs propis i cedits; la recaptació executiva dels deutes tributaris i dels ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions locals catalanes; i, finalment, la implementació de noves mesures de recerca i comprovació per prevenir i reduir el frau fiscal.

Dues fases: oposició i curs selectiu

Publicitat
Publicitat

D’acord amb la Resolució, hi ha previstos dos torns de participació —un de promoció interna i un altre lliure—amb 10 places cadascun, una de les quals està reservada per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En el procés d’avaluació, no es preveu la valoració de mèrits per la via de concurs, fet que comporta que les opcions d’accés són idèntiques per a tots els candidats, independentment de si han prestat serveis a l’Administració o no.

Les persones interessades a participar-hi hauran d’acreditar estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o doctorat, així com disposar del nivell C1 de català. El temari de l’oposició, així com un document per resoldre preguntes freqüents, es pot consultar a la seu electrònica de l’ATC.

El procés consta de dues fases: una d’oposició i una altra de curs selectiu. Segons el calendari, l’inici de les proves està previst que tingui lloc com a mínim cinc mesos després de la publicació de la convocatòria al DOGC, és a dir, l’abril de l’any vinent. Un cop superades les proves, les persones aspirants hauran de realitzar un curs selectiu, obligatori i eliminatori, de caràcter teoricopràctic sobre procediments tributaris, sistema tributari i altres matèries relacionades amb les funcions pròpies del cos. Després d’aquest procés, es preveu que els nous inspectors i inspectores s’incorporin a la plantilla de l’ATC durant el primer semestre del 2024.

Els llocs de destinació de les 20 places del cos superior d’inspectors tributaris, que estaran disponibles en l’acte d’adjudicació de places per a les persones que superin el procés selectiu, seran a les delegacions de l’agència catalana a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.