La diabòlica i criminal aliança entre nucleocrates i incendiaris del clima

image_pdfimage_print

En dia 6 de juliol el Parlament Europeu va procedir a la votació d’una resolució contra la proposta de la Comissió Europea d’incloure la nuclear i el gas fòssil en la Taxonomia verda. El resultat: 278 MEP votaren a favor de la resolució, 328 contra i 33 s’abstingueren (*). Era necessària una majoria absoluta de 353 MEP perquè el Parlament vetés la proposta de la Comissió. Si ni el Parlament, ni el Consell objecten la proposta abans de l’11 de juliol de 2022, l’anomenada “Complementary Climate Delegated Act” entrarà en vigor i s’aplicarà a partir del 1r de gener de 2023. Hi ha però qui ja ha afirmat que portaran aquesta decisió als tribunals de la UE (Àustria, Luxemburg, Greenpeace…,). Vejam, però, com s’ha anat gestant tot aquest despropòsit?

En biologia, la taxonomia és la ciència d’anomenar, descriure i classificar tots els éssers vius. La Comissió Europea va adoptar aquest enfocament i el va aplicar a la sostenibilitat dels negocis amb el Reglament de Taxonomia ((EU) 2020/852), que es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 22 de juny de 2020 i va entrar en vigor el 12 de juliol de 2020. El Reglament determina les bases de la taxonomia de la UE en establir quatre condicions generals que ha de complir una activitat econòmica per tal de qualificar-la com a ambientalment sostenible. El Reglament de Taxonomia fixa sis objectius ambientals: 1) mitigació del canvi climàtic, 2) adaptació al canvi climàtic, 3) l’ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics i marins, 4) la transició cap a una economia circular, 5) la prevenció i el control de la contaminació i 6) la protecció i la restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

Es poden requerir diferents requisits perquè una activitat contribueixi substancialment a cada objectiu. Segons el Reglament de Taxonomia, la Comissió havia d’elaborar la llista real d’activitats ambientalment sostenibles mitjançant la definició de criteris tècnics de selecció per a cada objectiu ambiental mitjançant actes delegades.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets

L’Acta Delegada de Taxonomia Climàtica de la UE té com a objectiu donar suport a la inversió sostenible deixant més clar quines activitats econòmiques contribueixen més a assolir els objectius ambientals de la UE.

El 9 de desembre de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la UE una primera Acta Delegada sobre activitats sostenibles per a l’adaptació i mitigació al canvi climàtic i els objectius d’adaptació de la taxonomia de la UE (EU Taxonomy Climate Delegated Act). Val a dir que aquesta primera Acta Delegada va anar acompanyada d’un Informe d’avaluació de l’impacte i de l’adopció d’una Comunicació de la Comissió sobre “Taxonomia de la UE, informes de sostenibilitat corporativa, preferències de sostenibilitat i deures fiduciaris: dirigir el finançament cap al pacte verd europeu” que tenia com a objectiu transmetre missatges clau sobre com la caixa d’eines de les finances sostenibles facilitava l’accés al finançament per a la transició. Aquesta Comunicació es basa en l’Informe de finançament de la transició adoptat el març de 2021 per la Plataforma de Finançament Sostenible. Aquesta Plataforma actua com grup permanent d’experts de la Comissió Europea, establert en virtut de l’article 20 del Reglament de Taxonomia, per ajudar a la Comissió a desenvolupar les seves polítiques de finances sostenibles, en particular el desenvolupament posterior de la taxonomia de la UE.

Aquesta Acta Delegada complementa l’article 8 del Reglament de taxonomia, és d’aplicació des del gener de 2022 i especifica el contingut, la metodologia i la presentació de la informació que han de divulgar les empreses financeres i no financeres sobre la proporció d’activitats econòmiques ambientalment sostenibles en els seus negocis, inversions o activitats de préstec.

Però el passat 9 de març de 2022 la Comissió Europea va adoptar una Acta Delegada climàtica complementària per accelerar la descarbonització en la qual incloïa, sota condicions estrictes, activitats específiques d’energia nuclear i de gas fòssil en la Taxonomia verda. Convé recordar que aquesta Acta Delegada complementària va ser adoptada sense cap mena d’avaluació d’impacte, ni cap consulta pública i en contra de les opinions del Comitè d’Afers Econòmics i Monetaris i del Comitè ENVI del Parlament Europeu, doncs el 27 de juny de 2022 ambdós comitès proposaren, de manera conjunta, una moció per a una resolució i una crida a oposar-se a l’Acta Delegada i comunicar a la Comissió Europea que l’Acta Delegada no podia entrar en vigor i que qualsevol nova Acta Delegada havia de ser sistemàticament sotmesa a consulta i a avaluació de l’impacte seguint les normes de la UE d’abril de 2016 sobre “Better Law Making”. A més a més, La Plataforma de Finançament Sostenible, després de ser consultada per la Comissió Europea, va rebutjar per dues vegades la inclusió d’activitats nuclears i de gas fòssil en l’Acta Delegada Complementària.

L’objectiu del Reglament de Taxonomia era disposar de criteris clars sobre si una activitat compleix els estàndards de les finances sostenibles i verdes. Era una regulació pionera i ben atrevida, però la Comissió Europea, via l’Acta Delegada Complementària i sense cap mena de consulta pública, ni cap avaluació de l’impacte, i sota la Regulació de Taxonomia, ha desacreditat l’elevat perfil de la Regulació Taxonòmica proposant que l’energia nuclear i l’energia obtinguda del gas fòssil s’etiquetessin com energies ‘verdes’.

De fet, és com si la nucleocràcia (ben representada sobretot per l’aparell de l’Estat francès, i els seus interessos per mantenir activa la “Force de Frappe”) i els incendiaris del clima (molt ben representats per les empreses del gas fòssil russes i nord-americanes) s’hagin confabulat per aigualir i desmuntar el Reglament de Taxonomia. I la votació en el Parlament Europeu, només ha demostrat fins a on arriben els fils d’aquesta diabòlica aliança fòssil-nuclear.

Comença a ser hora, davant l’emergència climàtica i ecològica que patim, d’anomenar les coses pel seu nom. Així em ve a la memòria el que ens va deixar escrit el Dr. John Gofman (1918-2007) en el pròleg a la reedició de 1979 de la seva obra Poisoned Power: After the Three Mile Island Near-Disaster (Rodale Press, Emmaus, Pa.): “No hi ha cap dubte que els promotors de l’energia nuclear —siguin enginyers, polítics o científics— estan veritablement cometent crims contra la humanitat. Estaria justificat demanar que se celebrin judicis com els de Nuremberg contra aquests individus”, per tant, “hi ha dues possibles vies per descriure els motius pels quals els promotors de l’energia nuclear estan cometent crims contra la humanitat. La primera, suposant que ignorin els coneixements actuals sobre els efectes de les baixes dosis de radiació. Quan diuen ‘encara no sabem els efectes de les baixes dosis’ és com si diguessin ‘exposem la gent primer, ja aprendrem els efectes després’. Només hi ha una descripció per a una experimentació massiva i planificada d’aquest tipus sobre les persones: depravació moral. Una experimentació d’aquesta mena pot produir efectes irreversibles en la nostra generació i en generacions futures, les quals no tenen ni vot ni veu. Si això no és un crim contra la humanitat, què ho és? La segona, suposant que coneguin els fets entorn dels efectes fatals de les baixes dosis de radiació i encara vulguin promoure l’ús de l’energia nuclear. En aquest cas, l’acusació no és d’experimentació sobre les persones, sinó d’assassinat planificat i aleatori. El crim d’assassinat potser és pitjor que el crim d’experimentació”.

John Gofman (MD, PhD), va ser codescubridor de l’Urani-233 i va formar part de l’equip que va aïllar les primeres quantitats de Plutoni pel Projecte Manhattan, essent uns dels primers científics a abandonar-lo, creant a San Francisco el Committee for Nuclear Responsibility – CNR.  Va ser professor Emèrit de Biologia Molecular i Cel·lular a la Universitat de Califòrnia, Berkeley i lector del Departament de Medicina de l’Escola de Medicina de la Universitat de Califòrnia, San Francisco. També va ser autor de diversos llibres i més de cent publicacions científiques en revistes especialitzades, en els camps de la química-física nuclear, malalties coronàries, anàlisis per ultrcentrifugació de lipoproteïnes, la relació dels cromosomes humans i el càncer i els efectes biològics de la radiació, especialment les causes del càncer i de les malalties hereditàries. Va ser guardonat, l’any 1992, amb el Rigth Livelihood Award, conegut popularment com el Premi Nobel Alternatiu.

Estic convençut que si avui en dia encara fos viu el Dr. John Gofman no dubtaria a incloure a aquells que s’entesten a continuar cremant materials fòssils en la categoria dels que “estan veritablement cometent crims contra la humanitat”, al costat de l’energia nuclear. O és que l’enverinament radioactiu de la biosfera i la desestabilització de l’atmosfera són crims? Espero que quan la Cort Penal Internacional adopti el delicte d’ecocidi (com un dels crims de conseqüències més greus per a la humanitat, tal com diu l’Estatut de Roma) tots els personatges que han fet possible aquest despropòsit sobre la taxonomia verda, siguin degudament acusats i condemnats.

Pep Puig i Boix
Portaveu del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear

(*) Votació de la Resolució (Parlamentaris de l’Estat espanyol)
Objection, conformément à l’article 111, paragraphe 3: Modification de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie – Objection pursuant to Rule 111(3): Amending the Taxonomy Climate Delegated Act and the Taxonomy Disclosures Delegated Act – Einwand gemäß Artikel 111 Absatz 3 GO: Änderung des delegierten Rechtsakts zur Klimataxonomie und des delegierten Rechtsakts zur Offenlegung der Taxonomie.

A Favor: 32
– No adscrits: 3 (JuntsxEuropa)
– Renew: 1 (C’s)
– S&D: 20 (PSOE)
– The Left: 5 (1 EH Bildu, 2 IU, 1 AntiCapitalistas, 1 Podemos)
– Verds/ALE:3 (2 ERC, 1 Catalunya en Comú)

En Contra: 21
– ECR: 4 (Vox)
– PPE: 12 (PP)
– Renew: 5 (4 C’s, 1 PNV)

Abstenció: 0

No presents:
– Luís Garicano (C’s)
– Leopoldo López Gil (PP)
– Javier Nart (Ind)
– Susana Solís Pérez (C’s)