image_pdfimage_print

Solidaritat Catalana per la Independència ha emès un comunicat sobre l’acord que relega el català a l’escola. El reproduïm a continuació:

Davant el que considerem l’enèsima reculada dels qui s’anomenen partits independentistes, Solidaritat per la Independència manifesta un total desacord amb el contingut del text registrat en forma de “proposició de Llei per modificar l’article 21 de la Llei de política lingüística”.

Denunciem igualment la forma en què s’ha arribat a aquest acord, sense comptar amb la interlocució d’agents socials, mestres, escoles, universitats i associacions de mares i pares, que en són els destinataris finals.

Publicitat
Publicitat

Recordem que el setembre de 2011, i amb la previsió mes que palmària i ara demostrada, dels atacs a la llengua que s’albiraven, Solidaritat per la Independència va formalitzar, mitjançant la tramitació d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), vehiculada sota la plataforma de SI, “Escola en Català”, una proposta de llei que pretenia regular i blindar definitivament el català dins del model d’èxit educatiu d’immersió lingüística a Catalunya. Proposta d’ILP que el Parlament de Catalunya va rebutjar per unanimitat l’admissió a tràmit en base a “un informe de encarregat als serveis jurídics del Parlament”, sense donar lloc ni a poder ser debatut a la cambra. D’aquelles pols, avui aquests fangs.

Solidaritat per la Independència, seguint la veu popular manifestada aleshores i la concreció i determinació dels postulats ideològics del partit, s’alça i acusa als qui, sense dignitat ni vergonya, s’autoanomenen partits independentistes, actualment al Govern, d’enganyar i trair descaradament la voluntat del poble de Catalunya una i altra vegada, posicionant-se al costat dels qui volen la submissió i l’anorreament de la nostra Nació.

Ni un pas enrere, el català no es toca!

Us volem recordar el text articulat de la Iniciatvia Legislativa Popular (ILP) de setembre de 2011 presentada per Solidaritat per la Independència quan comptava amb 4 diputats al Parlament:

Article 1. El català, única llengua vehicular del sistema educatiu.

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català, única llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats.

2. L’ensenyament d’altres llengües diferents del català es podrà fer en la mateixa llengua objecte d’ensenyament.

Article 2. El català, única llengua de la comunitat educativa, ad intra i ad extra.

1. El català és l’única llengua vehicular d’expressió de les activitats acadèmiques, escolars, extraescolars, complementàries i administratives de tots els centres educatius a Catalunya, tant en l’àmbit intern com en les seves relacions externes. Així ha de constar en el projecte lingüístic dels centres educatius.

2. En cas que les famílies vingudes de fora dels Països Catalans sol·licitin rebre les comunicacions en un altre idioma que no sigui el català, durant el primer any se’ls podrà facilitar una modalitat bilingüe. Al mateix temps el centre els informarà del ventall de cursos de català i/o altres recursos que hi ha a la seva disposició per tal de facilitar el seu aprenentatge de la llengua pròpia de Catalunya.

Article 3. Els estudiants universitaris tenen dret a cursar totes les assignatures en llengua catalana.

1. L’alumnat té dret a rebre tot l’ensenyament en català, sens perjudici de l’ensenyament d’altres llengües, que es podrà fer en la llengua objecte d’aprenentatge.

2. Les universitats catalanes han de garantir el dret dels i les estudiants a fer totes i cadascuna de les assignatures, crèdits i opcions en català. Tota l’oferta curricular universitària ha de garantir la possibilitat de fer-se en català, sens perjudici que es pugui oferir en altres llengües, si s’escau.

Article 4. El català, única llengua d’acollida de tot l’alumnat nouvingut La llengua d’acollida de tot l’alumnat nouvingut és el català. A l’aula d’acollida es farà un aprenentatge intensiu de la llengua i la cultura catalanes.

Article 5. El català, única llengua dels docents.

Les i els docents han d’expressar-se sempre i a totes les classes i activitats de l’àmbit educatiu oralment i per escrit en llengua catalana, sens perjudici d’allò establert a l’article 3.1 d’aquest llei.

Article 6. Òrgan d’aplicació, avaluació i orientació.

Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquesta llei i facilitar-ne l’aplicació es crearà un òrgan específic d’avaluació i orientació on hi estiguin implicats tots els agents del sistema educatiu. Aquest òrgan actuarà coordinadament amb la Secretaria de Política Lingüística.

Article 7. Aplicació a l’aranès.

Les disposicions d’aquesta llei referides al català s’entendran aplicables a l’aranès en els casos legalment establerts.

Com us hem comentat, aquesta proposta d’ILP va ser rebutjada el 2011 pel Parlament de Catalunya per unanimitat.