image_pdfimage_print

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha convocat el procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de concurs oposició, 120 places del cos de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya. Aquesta oferta d’ocupació pública, que va ser aprovada el desembre del 2019, és la més nombrosa de la història de l’Agència. Amb la publicació al DOGC de les bases de la convocatòria, l’ATC dona el tret de sortida a la cursa per cobrir aquests nous llocs de treball que estaran distribuïts entre les oficines centrals, les delegacions i les oficines territorials de l’ATC.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és reforçar l’equip humà de l’Agència per millorar la gestió integral dels tributs propis i cedits; perfeccionar la recaptació executiva dels deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions locals catalanes; i guanyar eficàcia i eficiència en les actuacions de prevenció i reducció del frau fiscal.

D’altra banda, davant la necessitat de cobrir amb caràcter d’urgència llocs amb funcions tècniques transversals en els diferents àmbits de l’aplicació dels tributs, l’Agència ha hagut d’incorporar al cos tècnic de gestors tributaris un nombre important d’efectius mitjançant vinculació d’interinatge. Així, doncs, el nou procés també servirà per reduir la taxa d’ocupació temporal i promoure l’estabilització i consolidació de la plantilla, que actualment compta amb 203 gestors tributaris, 147 dels quals ho són en qualitat d’interins.

Publicitat
Publicitat

13 d’octubre, la data límit de presentació de sol·licituds

Les persones que estiguin interessades a participar en la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud dins els 20 dies hàbils des de la publicació de la Resolució al DOGC, és a dir, fins al proper 13 d’octubre. Hauran de tenir la nacionalitat espanyola, haver complert els 18 anys i estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau, diplomatura universitària, enginyeria o arquitectura tècniques, equivalent o superior, dins el termini de presentació de sol·licituds. També hauran d’acreditar el nivell C1 de català. El temari de l’oposició es pot consultar al web de l’ATC.

Les 120 places es distribueixen a parts iguals en dos torns: 60 places correspondran al torn de lliure accés i les altres 60 al torn de promoció interna, per al personal funcionari de carrera del cos de gestió i del cos administratiu d’administració general de la Generalitat de Catalunya. Es reservaran tres places de cada torn per a persones amb discapacitat i, si queden places sense cobrir en un dels torns, s’acumularan a l’altre.

4 proves més un curs selectiu de formació

Les proves s’iniciaran al cap de tres mesos de la publicació de la convocatòria al DOGC i constaran de tres fases. Una primera fase d’oposició durant la qual s’hauran de fer quatre proves: la primera consistirà a respondre un qüestionari tipus test, la segona avaluarà el nivell de coneixement de la llengua catalana (en quedaran exempts els aspirants que acreditin estar en possessió del nivell C1 o superior), la tercera plantejarà tres supòsits pràctics, i la quarta requerirà respondre vuit preguntes proposades pel Tribunal Qualificador.

La fase de concurs, que no és eliminatòria, serveix per valorar els mèrits acreditats com ara: els serveis prestats en qualsevol administració pública, les titulacions universitàries oficials que tinguin relació amb les funcions pròpies del cos de gestors tècnics, els cursos de formació impartits o rebuts, el coneixement d’idiomes estrangers i de les llengües catalana i aranesa, o les competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalment, els candidats que hagin superat la fase d’oposició hauran de realitzar i superar un curs selectiu de formació, que tindrà una durada mínima de 120 hores i s’iniciarà, com a màxim, en el termini de dos mesos des de la publicació de la proposta de realització del curs selectiu. En total, es preveu que els aspirants que hagin superat l’oposició i el curs podran prendre possessió del seus llocs de treball a finals de l’any 2022 o principis del 2023.

Una estructura en creixement constant

Al llarg del 2022, l’Agència Tributària de Catalunya continuarà impulsant el projecte de creixement i d’enfortiment de la seva estructura, i durà a terme noves convocatòries de processos selectius, com ara la convocatòria de 20 places del cos superior d’inspectors tributaris, també inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2019. L’objectiu és continuar ampliant la plantilla que conforma els cossos tributaris de la Generalitat i donar resposta als reptes que se li presenten com a Administració tributària innovadora, eficient i prestadora de serveis de qualitat a la ciutadania.

A banda de les necessitats d’efectius pel que fa als cossos tributaris, l’ATC també impulsa altres ofertes de treball concretes, corresponents a perfils diversos, que es van publicant a la seu electrònica, a l’apartat “Ofertes i convocatòries”, segons les necessitats de les diferents unitats de l’organització.