image_pdfimage_print

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei amb mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i financer per fer front als efectes econòmics derivats de la pandèmia del Covid-19. En aquest sentit, la norma aprovada ahir preveu, d’una banda, la creació un registre de persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus, que s’activarà en els propers dies, per tal de facilitar-los l’accés als ajuts econòmics de l’administració i simplificar els procediments que han de seguir per aconseguir-los. De l’altra, es bonifica un 100% l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses que han de pagar les terrasses i els mercats ambulants a Catalunya durant el 2020 i el 2021, i se suspenen els terminis de caducitat de les autoritzacions d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives dels establiments d’hostaleria.

En matèria administrativa, el nou text simplifica la concessió de subvencions per part de l’administració i posa en marxa un procediment excepcional per quan es produeixin dues casuístiques concretes: que es tracti d’ajuts extraordinaris que cal afrontar davant de situacions d’emergència i que el nombre potencial de beneficiaris sigui molt elevat. Quan l’administració hagi d’atendre aquesta tipologia d’ajuts, abans de publicar la convocatòria corresponent podrà incorporar un tràmit d’inscripció prèvia que li facilitarà la informació necessària per dimensionar amb més garanties l’univers de possibles beneficiaris i, a l’hora, suposarà una simplificació dels tràmits que aquests hauran de dur a terme.

En el cas de les persones treballadores autònomes, aquest tràmit d’inscripció prèvia es canalitzarà a través d’un registre que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activarà en els propers dies, mitjançant la publicació d’una ordre.

Publicitat
Publicitat

La finalitat d’aquesta mesura és donar eines a l’administració perquè pugui respondre a la necessitat d’ajudes extraordinàries de la població, amb rapidesa, agilitat i amb totes les garanties jurídiques, i, a la vegada, permetre que l’administrat hagi de complir els menors tràmits possibles. Així, la simple inscripció al registre ja tindrà efectes de sol·licitud de l’ajut i les dades facilitades pels interessats tindran valor de declaració responsable, que servirà per acreditar els requisits per ser beneficiari de l’ajut i per a posteriors ampliacions o noves convocatòries amb el mateix objecte i característiques, en el termini d’un any des de la primera convocatòria.

Finalment, el nou text determina que aquests tipus d’ajuts de caràcter extraordinari seran objecte de control posterior per part de la Intervenció General i regula l’abast d’aplicació d’aquest control i els seus efectes.

Des de l’inici de la pandèmia, el Govern de la Generalitat també ha adoptat altres mesures extraordinàries de diferent tipus amb l’objectiu d’intentar pal·liar els seus efectes en els sectors de l’hostaleria, la restauració i la venda ambulant o no sedentària, uns dels més castigats econòmicament durant els darrers mesos per les suspensions de la seva activitat.

En aquest sentit, en matèria fiscal, el Decret inclou una bonificació del 100% de la quota tributària en l’àmbit de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídic documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (ITPO), per les concessions administratives o actes administratius equiparables que atorguin l’aprofitament privatiu del domini públic per a determinats usos, que s’hagin meritat entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre de 2021. Els destinataris són els establiments de restauració com bars, restaurants i cafeteries que disposen de terrasses que ocupen la via pública, així com el sector de la venda ambulant. La finalitat de la mesura és reduir la càrrega tributària d’aquells sectors que s’han vist greument afectats per les mesures restrictives adoptades per a fer front a la propagació del virus, com ara limitacions d’obertura al públic; d’aforament; de mobilitat; de tancament perimetral, entre d’altres.

També en matèria administrativa i per tal d’ajudar al sector de la restauració, el Decret preveu la suspensió dels terminis de caducitat d’autoritzacions d’emplaçament i permisos d’explotació de les màquines recreatives del tipus B dels establiments d’hostaleria i assimilats, així com d’inscripció de les empreses operadores de màquines recreatives. El calendari afectat va des del 3 de novembre, coincidint amb l’entrada en vigor del Reial decret 956/2020 que prorrogava l’estat d’alarma, fins al 30 de juny del 2021. L’objectiu de la mesura és evitar que corri el temps per la caducitat dels emplaçaments d’aquestes màquines que no s’han pogut explotar per la suspensió de l’activitat econòmica.