El sector turístic manté un bon comportament (Fonts de Montjuïc, Barcelona). Fotografia de Sean Murray (CC BY-SA 2.0)
El sector turístic manté un bon comportament (Fonts de Montjuïc, Barcelona). Fotografia de Sean Murray (CC BY-SA 2.0)
image_pdfimage_print

El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 3,4% al segon trimestre del 2016 i encadena cinc trimestres de creixements superiors al 3%, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Malgrat que la dada mostra una variació inferior a la del trimestre anterior (3,6%), es manté per sobre de la mitjana espanyola (3,2%) i gairebé dobla la mitjana de la UE-28 (1,8%). El conjunt de l’economia catalana creix impulsat per l’evolució positiva de la demanda interna, amb un augment del 3,2% interanual, així com també per la contribució del saldo exterior (0,5%), tot i que aquesta és més moderada.

pibEn termes intertrimestrals, el PIB de Catalunya repunta lleugerament respecte a la dada del trimestre anterior i se situa en el mateix valor que la mitjana espanyola (0,8%). D’aquesta manera, el PIB català encadena tretze trimestres consecutius de creixements trimestrals. Pel que fa a l’agregat de la UE-28, l’increment trimestral registrat ha estat del 0,4% en el mateix període.

L’anàlisi del PIB des de l’òptica de la demanda mostra que la demanda interna continua creixent a un ritme notable (3,2%), si bé lleugerament inferior al del trimestre anterior (3,4%). L’evolució seguida per la demanda interna obeeix, en bona mesura, a l’augment experimentat pel consum de les llars (3,7%), tot i que aquesta variable mostra senyals de moderació, i al repunt de la formació bruta de capital en béns d’equipament (4,1%). També redueixen el ritme de creixement el consum de les administracions públiques (1,9%) i la formació bruta de capital en construcció (0,8%).

Publicitat

Pel que fa a l’aportació del sector exterior al creixement de l’economia catalana, destaquen els intercanvis amb l’estranger amb un increment interanual del 0,5%, que tornen als valors positius registrats un any enrere. Entre els factors explicatius d’aquesta evolució destaca el bon comportament de les exportacions de béns i serveis (6,4%), que compensa el creixement de les importacions en el mateix període (4,8%). Nota de premsa Producte interior brut de Catalunya (PIB). 2n trimestre 2016 2/3 A això cal afegir-hi que la dada del consum dels estrangers en el territori ha repuntat sis dècimes respecte de la del trimestre anterior i ha registrat un creixement del 2,5% respecte de l’any anterior. El bon comportament del sector turístic n’és el principal determinant. Finalment, el consum dels residents a l’estranger continua mostrant senyals d’un notable dinamisme i presenta una taxa de variació interanual del 16,2%.

L’anàlisi des de l’òptica de l’oferta permet apreciar el notable dinamisme de la indústria, que tanca el segon trimestre amb un increment del 3,6% interanual, la dada més elevada des de finals del 2010. Entre les branques industrials més dinàmiques durant aquest període, hi trobem les de fabricació de begudes, les de fabricació de maquinària i equipaments, les de fabricació de productes farmacèutics i les de fabricació de productes de fusta i suro. Per la seva banda, els serveis i la construcció també contribueixen en bona mesura al creixement econòmic i, malgrat que moderen el ritme de creixement, tanquen el segon trimestre de l’any amb un increment del 3,4% interanual en tots dos sectors. Entre les branques de serveis més dinàmiques hi trobem les de caire comercial, principalment les de venda i reparació de vehicles, les activitats professionals, científiques i tècniques, i els serveis administratius i auxiliars. Finalment, l’agricultura ha registrat una taxa de creixement positiva en el segon trimestre de l’any, de l’1,4%.

pib2