Foto de la reunió del Consell Executiu
Foto de la reunió del Consell Executiu
image_pdfimage_print

El Govern de la Generalitat ha acordat avui definir les línies d’actuació per implementar el vot electrònic dels catalans residents a l’estranger, un col·lectiu que, per les seves circumstàncies especials, en moltes ocasions té dificultats per exercir el seu dret al sufragi. En aquest sentit, la implementació de la modalitat del vot electrònic té com a objectiu facilitar l’exercici d’aquest dret i, alhora, fomentar la participació dels electors i reduir els costos associats al procés electoral.

Les línies d’actuació que s’hauran de recollir en el futur Pla d’acció es troben en cinc grans àmbits. Per una banda, es duran a terme accions per avaluar el model de vot electrònic més adequat per garantir l’exercici del dret de sufragi a les persones que viuen a l’exterior. Entre les opcions possibles hi ha el subministrament en línia de la documentació electoral necessària per votar, sense que el procés sigui totalment automatitzat; el vot electrònic presencial en terminals a diversos punts de votació; i el vot electrònic no presencial o remot.

L’altre gran àmbit d’actuació fa referència al marc jurídic vigent, relatiu al vot dels catalans residents a l’exterior, que s’haurà d’adaptar mitjançant un decret de regulacions complementàries, per tal que es prevegi l’opció del vot electrònic amb total seguretat jurídica.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

Així mateix, caldrà determinar els requeriments tecnològics necessaris per implementar el vot electrònic i garantir la integritat, la privadesa i la transparència del procés, mitjançant la creació d’una plataforma de votació segura. En aquest sentit, les aplicacions, eines i serveis electrònics que es desenvolupin han de garantir la seguretat en la identificació del votant i la no-duplicitat de participació d’una mateixa persona, així com el caràcter universal, lliure, igual, directe i secret del vot, a més de la transparència de l’escrutini. La plataforma de votació electrònica ha d’incorporar mesures de seguretat avançades, ha de comptar amb els serveis tècnics necessaris per garantir-ne el correcte manteniment i funcionament, i ha d’incloure l’auditoria de la solució tecnològica seleccionada.

Una quarta línia d’actuació ha de servir per superar els reptes i barreres socials, administratives, legals i econòmiques que suposa implementar el vot electrònic. En aquest sentit, es preveu la possibilitat de dur a terme proves pilot de votació a través de mitjans electrònics, abans de generalitzar-ne l’aplicació. Està previst que, abans de finals d’any, la plataforma de votació permeti fer les primeres proves en l’àmbit local o sectorial.

Finalment, el Govern també preveu posar en marxa campanyes adreçades als ciutadans amb la finalitat d’informar-los sobre el vot electrònic i de formar-los en l’ús de la plataforma tecnològica de votació electrònica, amb l’objectiu de generar l’hàbit i la confiança entre els ciutadans. Així mateix, s’adoptaran mesures perquè el personal de l’Administració involucrat en els procediments electorals es familiaritzi amb la plataforma de votació electrònica.

En el termini de tres mesos a comptar des de la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge informarà al Govern sobre les mesures concretes que conformen les línies d’actuació del Pla d’acció. Aquest pla es redactarà en coordinació amb altres departaments de la Generalitat, especialment el Departament de la Presidència i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.