image_pdfimage_print

El Govern ha aprovat les actuacions que ha de dur a terme la Generalitat en els diferents procediments administratius i judicials perquè sigui aplicable la Llei orgànica d’amnistia de manera preferent i urgent. En termes generals, el Departament d’Interior publicarà una resolució amnistiant els fets sancionats a través de la Llei de seguretat ciutadana, coneguda com a “Llei Mordassa”, per qüestions vinculades amb el procés independentista de Catalunya, en compliment de la llei d’amnistia.

D’altra banda, a partir d’aquest dijous 13 de juny, el Govern habilitarà un formulari que serà accessible a través del web del Departament d’Interior per a totes aquelles persones que vulguin sol·licitar una resolució individualitzada d’amnistia i/o la devolució econòmica de la sanció en cas que s’efectués el pagament. En cada cas, hi haurà un tràmit de revisió per comprovar si aquell cas concret s’emmarca en l’articulat de la Llei d’Amnistia i, en cas que sigui així, s’amnistiaran els fets i es retornarà la sanció amb interessos en cas que correspongui. Els principals articles que poden emmarcar-se en aquest procés poden correspondre a sancions per desobediència, faltes a l’autoritat, manifestacions no comunicades o resistència a l’autoritat.

Pel que fa als empleats públics, càrrecs i ex-alts càrrecs encausats o condemnats per actes o omissions realitzats en exercici de les seves funcions relacionats amb la Llei de protecció de la seguretat ciutadana, tindran a la seva disposició els membres dels gabinets jurídics de la Generalitat per oferir-los assistència i defensa en cas necessari.

Publicitat
Llibre: El Judici - Lluís Busquets
Publicitat

També es preveu acordar que:

  1. Les actuacions s’arxivin.
  2. Aixecar les mesures cautelars de qualsevol tipus que s’hagin adoptat en el procediment administratiu.
  3. Dur a terme les actuacions corresponents per eliminar de qualsevol registre, concretament del Registre Central d’Infraccions contra la Seguretat Ciutadana, les infraccions i sancions derivades de procediments administratius objecte de l’amnistia.

Aquestes actuacions, d’acord amb la Llei, inclouen també:

  1. Dur a terme les actuacions oportunes per reincorporar els drets actius i passius a les persones empleades públiques que haguessin estat sancionades o condemnades.
  2. Procedir a la reincorporació en els seus respectius cossos, en el cas que haguessin estat separats, reconeixent l’antiguitat com si no hi hagués hagut interrupció del servei.
  3. Dur a terme les actuacions oportunes per eliminar les notes desfavorables de l’expedient personal que hi hagi per qualsevol altra raó diferent de la sanció, fins i tot en el cas que la persona hagués mort o estigui de baixa per malaltia.

Pel que fa als procediments tramitats davant els òrgans judicials i jurisdiccionals de qualsevol ordre on trobin compareguts els serveis jurídics de la Generalitat, els serveis jurídics de la Generalitat instaran totes aquelles actuacions que siguin necessàries per fer efectiva la plena aplicació de la Llei d’amnistia. En el cas dels procediments contenciosos quan s’hagi dictat sentència i que no sigui ferma, han d’interposar tots els recursos que resultin procedents per a l’aplicació de l’amnistia, i si el recurs ja es trobés en tramitació, instar i formular al·legacions per a la seva aplicació.

Finalment, en els procediments tramitats davant del Tribunal de Comptes que tinguin per objecte fets inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’amnistia, la Generalitat instarà la immediata aplicació d’aquesta i oposar-se a les pretensions de sentit contrari, en qualsevol fase del procés, en tots els tràmits i en totes les oportunitats de formular al·legacions i recursos. En tots aquests casos, la Generalitat i les entitats del sector públic que en depenguin que ostentin la condició de perjudicades no s’han d’oposar a l’arxivament de les actuacions.