image_pdfimage_print

L’associació Servidors Públics de Catalunya, coneguda també com a Servidors.cat, s’ha creat amb els objectius de contribuir a l’enfortiment i al bon govern de les institucions públiques de Catalunya; defensar els drets i les llibertats de les persones en les seves relacions amb les institucions públiques; i promoure les iniciatives necessàries per a l’aprofundiment de l’Estat de Dret, democràtic i social a Catalunya.

Inventari de danys

Probablement la seva iniciativa més destacada és la d’elaborar un inventari de danys de l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.

Publicitat
Publicitat

Respon, així, a la necessitat de tenir recollits en un sol lloc tots els danys soferts per les institucions i la societat catalana, atès que les mesures que els provoquen sovint són desconegudes o bé són objecte d’una publicació dispersa o, més simplement, no són objecte de cap tipus de publicitat.

L’objecte d’aquest Inventari és, doncs, servir alhora com a instrument de denúncia, com a eina al servei de la informació i la memòria col·lectiva i com a mecanisme que pugui ésser útil al proper Govern legítim de Catalunya. La seva consulta permet constatar que l’aplicació de l’article 155 i, en general, la intervenció de les institucions de la Generalitat per part de l’Estat espanyol, no és en absolut ni legítima ni suau. A més d’un ús inadequat d’aquesta previsió constitucional (com ja varen denunciar amb el Comunicat signat amb altres entitats, en relació amb el cessament del president, del vicepresident, del Govern i d’altres autoritats i amb la dissolució i la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya), l’aplicació de les mesures d’intervenció adoptades dins de l’Administració de la Generalitat ha suposat i suposarà danys de gran magnitud per a les institucions, per a persones concretes i per a tota la ciutadania.

L’Administració de la Generalitat no funciona amb normalitat, com afirmen propagandísticament les autoritats espanyoles mentre la mantenen escapçada, vigilada, al ralentí i amb un nivell d’activitat molt inferior a l’habitual. Mai no havia funcionat tan malament i aquest Inventari de danys així ho confirmarà.

Pel que fa a l’estructura, es distingeixen entre tres tipus de danys: els danys que han afectat directament persones concretes; els perjudicis per a les institucions, els organismes i els òrgans públics objecte de supressió, dissolució o intervenció; i la resta de danys causats en termes de pèrdua o paralització d’iniciatives, d’inversions, de subvencions o d’altres actuacions pròpies de les polítiques públiques.

La informació recollida té fonts diverses, des de l’elaboració pròpia a partir de dades oficials i públiques, fins a la informació publicada per mitjans de comunicació de solvència contrastada o les informacions de fonts internes, igualment contrastades, de l’Administració catalana.

Si els lectors observeu mancances o errors  demanen que els feu arribar la informació a través de les adreces de correu denuncia@servidorscat.cat . En particular, l’apartat relatiu a altres danys s’ha de nodrir de la informació sectorial sobre les afectacions diverses que l’aplicació d’aquestes mesures pugui tenir, especialment pel que fa a la paralització d’inversions, d’iniciatives, projectes, etc, informació que es pot fer arribar a l’adreça esmentada.

L’u de desembre es va fer públic el primer inventari. Amb data de 19 de desembre, se n’ha fet l’actualització, és a dir, el segon inventari. Aquest consta de tres apartats.

En el primer s’esmenten les persones afectades. S’hi inclouen els membres del Govern a l’exili, les persones detingudes, les empresonades, les cessades i les no seleccionades (interinatges i persones de reforç).

En el segon, els organismes afectats, on apareixen els suprimits, els dissolts i els intervinguts.

Finalment, en el tercer apartat, Altres danys, inclouen el decaïment d’iniciatives normatives, altres danys institucionals, gestió econòmica, llengua catalana, recursos humans, plans i projectes, activitats cancel·lades/suspeses, inversions, subvencions, pèrdues d’oportunitat econòmica, danys d’especial transcendència i vulneració de drets fonamentals.

Qui pot formar part de Servidors.cat?

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Les persones físiques han de tenir la condició de servidors públics (càrrecs electes, membres d’òrgans unipersonals o col·legiats de govern, d’administració o de caràcter representatiu o consultiu, alts càrrecs, personal directiu o gerencial, personal funcionari, interí, laboral i eventual o amb qualsevol altra vinculació) i han d’estar vinculats a una institució pública de Catalunya. També poden formar part de l’associació les persones físiques que hagin tingut aquesta condició i vinculació en el passat i ho acreditin de forma fefaent o bé consti de forma pública.

Per tal que les persones jurídiques puguin formar part de l’Associació cal que el seu objecte o la seva missió estigui directament vinculada amb les institucions públiques catalanes i que sigui concurrent amb els fins de l’Associació.

Les persones associades tenen els drets i deures previstos als Estatuts de ServidorsCAT.

Per integrar-se a l’Associació cal enviar un missatge de correu electrònic a socis@servidorscat.cat indicant les dades següents:

– Nom i cognoms
– Telèfon
– Correu electrònic
– Institució on treballa (indiqueu departament o sector en què treballeu)
– Motiu/s per sol·licitar ser membre de ServidorsCAT (opcional)
– Compte de Twitter (opcional)

La Junta Directiva prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà als peticionaris i a  l’assemblea general més immediata.

La condició de soci/sòcia s’adquireix, un cop comunicada l’acceptació de la sol·licitud per part de la Junta Directiva i satisfeta la quota d’ingrés prevista en els Estatuts de l’Associació per un import de 30 €. L’import d’aquesta quota s’ha d’ingressar en el compte corrent que s’indicarà en l’escrit pel qual es comuniqui l’acceptació com a soci/sòcia.

Una vegada efectuat l’ingrés o la transferència, cal trametre’n una còpia a l’adreça socis@servidorscat.cat.

Per contactar-hi:

Per plantejar consultes: info@servidorscat.cat
Per enviar denúncies: denuncia@servidorscat.cat
Per sol·licitar ser-ne membre: socis@servidorscat.cat

Actualment, la Junta Directiva de l’entitat està formada per Yolanda Hernàndez Darnés (Presidenta), Lluís Xavier Toldrà Bastida (Tresorer) i Arànzazu Colom Nart (Secretària).