Esquema del procediment de recaptació executiva | Govern de Catalunya
Esquema del procediment de recaptació executiva | Govern de Catalunya
image_pdfimage_print
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i el conseller d’Interior, Jordi Jané, han signat avui un conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i el Servei Català de Trànsit (SCT), segons el qual l’ATC es farà càrrec de la recaptació executiva dels deutes per sancions de multes imposades per l’SCT.
Amb l’assumpció d’aquesta tasca, que fins ara feia l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya fa un nou pas cap a l’assumpció de les plenes competències fiscals autonòmiques. A més, la interlocució entre dos organismes de la mateixa administració servirà per millorar la coordinació de les actuacions executives adreçades als titulars dels deutes i incrementar l’eficàcia en el cobrament dels impagats.
D’altra banda, la Generalitat deixarà d’abonar a l’AEAT el cost del servei, que cada any supera els 4 milions d’euros i que representa al voltant de l’11% del total recaptat.

Una implementació gradual

La col·laboració entre l’ATC i el SCT s’implementarà d’una manera gradual i es concretarà en dues fases. En la primera, l’SCT traspassarà a l’ATC el 10% dels nous deutes, uns 2.500 expedients al mes, i la resta els continuarà enviant a l’AEAT. Els titulars d’aquests primers deutes hauran de tenir domicili a Catalunya.
En la segona fase, que s’iniciarà, com a molt tard, l‘1 de setembre del 2017, l’ATC assumirà la gestió de la recaptació per via executiva de la totalitat dels deutes derivats de les sancions de multes per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària imposades pel SCT. Així, a partir del setembre, l’ATC gestionarà en via executiva un total de 300.000 expedients anuals, uns 25.000 cada mes, del Servei Català de Trànsit.
A partir d’aquesta data, les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, cadascuna dins el seu àmbit territorial, també duran a terme la gestió de la recaptació executiva dels deutes amb el SCT, així com altres administracions locals amb les quals l’ATC hagi signat acords en matèria de recaptació executiva en el marc de l’espai de col·laboració Tributs de Catalunya.

Més proximitat de l’òrgan recaptador als deutors

La capil·laritat que ofereix la xarxa d’oficines de Tributs de Catalunya, en ser present arreu del territori, facilitarà als titulars dels deutes amb el Servei Català de Trànsit els tràmits per fer efectiu el seu pagament, ja que totes les oficines de la xarxa disposaran de cartes de pagament perquè els deutors de l’SCT puguin complir amb les seves obligacions tributàries des de qualsevol lloc del territori. Un cop obtinguda aquesta carta, el ciutadà podrà saldar el seu deute per Internet, per telèfon (a través del 012) o de manera presencial a les oficines actuals i futures de l’Agència Tributària de Catalunya.
Des del moment de l’entrada en vigor d’aquest conveni, l’ATC es farà càrrec de les actuacions que fins ara duia a terme l’AEAT:
 • Notificar la provisió de constrenyiment de les multes
 • Tramitar i resoldre les sol·licituds d’ajornament i fraccionament presentades i les compensacions instades pel deutor
 • Dur a terme la investigació de béns i drets dels deutors susceptibles d’embargament, i dictar i notificar les diligències d’embargament sobre els deutes del SCT
 • Efectuar l’execució de les garanties aportades pel deutor
 • Tramitar i resoldre els procediments de revisió en via administrativa i les sol·licituds de suspensió dels actes impugnats
 • Executar les sentències judicials
 • Acordar el reemborsament del cost de les garanties aportades per suspendre l’execució d’actes o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute, quan els actes dictats per l’ATC el deute siguin declarats improcedents
 • Liquidar els interessos de demora
 • Informar a l’SCT dels deutes afectats en un procés concursal
 • Dictar l’acte administratiu de derivació de responsabilitat solidària, com en el cas de la gestió recaptatòria davant dels successors
 • Adoptar mesures cautelars per assegurar el cobrament del deute, i proposar la declaració de crèdit incobrable, quan s’escaigui, o la declaració de prescripció del dret a exigir el cobrament dels deutes