Els diputats votant la llei sobre dret a l'habitatge | Parlament de Catalunya
Els diputats votant la llei sobre dret a l'habitatge | Parlament de Catalunya
image_pdfimage_print

El Parlament ha aprovat 5 lleis des de l’inici de l’onzena legislatura, la darrera de les quals és la de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. A més, la cambra tanca el tercer període de sessions de la legislatura, que acaba el 31 de desembre, amb 50 iniciatives legislatives en tràmit, 15 de les quals són projectes de llei, 30 són proposicions de llei i 5 són iniciatives legislatives populars.

De les 5 lleis aprovades des de l’inici de la legislatura, 4 ho han estat dins aquest període de sessions, que va començar l’1 de setembre: la de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial; la del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya -la majoria d’apartats d’aquestes dues s’han aprovat per unanimitat-; la de pròrroga del Pla Serra Húnter, i la de modificacions urgents en matèria tributària. L’altra llei aprovada aquesta legislatura, en el segon període de sessions, és la de modificació de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, fruit d’una proposició conjunta de tots els grups.

Des de l’inici de la legislatura s’han fet 27 plens, 6 dels quals han tingut lloc en aquest darrer període de sessions. En destaquen el de la qüestió de confiança al president de la Generalitat, el mes de setembre, i el debat de política general, el mes d’octubre, que va ser el primer debat de política general de Carles Puigdemont com a president.

Publicitat
Publicitat

En aquesta legislatura, el Ple també ha convalidat 7 decrets llei i ha aprovat 32 resolucions -entre les quals hi ha la del debat de política general i la de defensa de la llibertat d’expressió i del dret d’iniciativa dels diputats, totes dues dins aquest període de sessions- i 85 mocions subsegüents a interpel·lacions.

Així mateix, la Mesa s’ha reunit en 72 ocasions i la Junta de Portaveus, en 38. Les comissions han fet, sumades, 287 sessions, que han durat 587 hores i han adoptat 383 resolucions.

Projectes de llei en tràmit

El Parlament acaba el tercer període de sessions amb 15 projectes de llei en tràmit, 12 dels quals ja han superat el debat de totalitat. En destaquen el dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 -es faran els debats de totalitat de cada secció pressupostària en comissió durant la setmana del 16 al 20 de gener- i l’anomenat “d’acompanyament dels pressupostos”.

El projecte de llei que està en una fase més avançada de tramitació és el del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Aquesta iniciativa està pendent del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, sol·licitat per C’s, abans de poder tornar al Ple per fer-ne el debat final.

A més d’aquests, la resta de projectes de llei que han superat el primer debat al ple i que estan en diferents fases de la tramitació en comissió són el d’universalització de l’assistència sanitària; el del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger; el de la comunitat catalana a l’exterior; el de ports i transport en aigües marítimes i continentals; el de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya; el de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives; el d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives; el de l’arquitectura, i el del canvi climàtic.

Proposicions de llei en tràmit

Pel que fa a les proposicions de llei dels grups, la cambra en tramita 30, 12 de les quals han superat el debat de totalitat i continuen la tramitació parlamentària. Aquestes últimes són la de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (JxSí i CUP); la de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010; la dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (PSC); la del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat (JxSí i CUP); la d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (JxSí, PSC, CSQP i CUP); la de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (JxSí i CUP); la de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (JxSí, CSQP i CUP); la de la llei electoral (CSQP); la de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys (C’s); la de l’aprofitament de l’excedent alimentari (PSC); la de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya (C’s); la de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament (PSC), i la de modificació de la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (PSC).

D’altra banda, la cambra també tramita 5 proposicions de llei fruit d’iniciatives legislatives populars (ILP), que ja han superat els debats de totalitat i que estan en diferents fases de tramitació. Són les ILP de renda garantida de ciutadania establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que debat les esmenes dels grups en ponència; la de mesures urgents per a l’habitatge, en què els grups ja han presentat esmenes a l’articulat; la de les associacions de persones consumidores de cànnabis, que acaba de substanciar compareixences i té el termini de presentació d’esmenes a l’articulat obert; la de modificació del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que també té obert el termini perquè els grups presentin esmenes a l’articulat, i la de la llei electoral de Catalunya, que té assignada la comissió tramitadora.

El 15 de gener comença el quart període de sessions

El nou període de sessions, el quart de l’onzena legislatura, començarà el proper 15 de gener i acabarà el 31 de juliol del 2017. Les sessions plenàries previstes per a aquests mesos són les dels dies 25-26 de gener; 8-9 i 22-23 de febrer; 8-9 i 22-23 de març; 5-6 i 26-27 d’abril; 17-18 de maig; 31 de maig i 1 de juny; 14-15 i 28-29 de juny, i 12-13 i 26-27 de juliol.

Les properes sessions de comissions es convocaran per a la setmana del 16 al 20 de gener, amb els debats de totalitat de les seccions pressupostàries.