Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2015 i per al conjunt de Catalunya. Els valors s'expressen com a anomalies respecte el període de referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.
Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2015 i per al conjunt de Catalunya. Els valors s'expressen com a anomalies respecte el període de referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.
image_pdfimage_print

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha publicat la novena edició del Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics (BAIC-2015), que avalua l’evolució recent del clima de Catalunya a partir de l’anàlisi de diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtics.

Com a resultats generals per al període 1950-2015, s’aprecia que la temperatura mitjana anual de Catalunya s’ha incrementat a un ritme de +0,23 °C/decenni (valor estadísticament significatiu), mentre que la precipitació mitjana anual mostra una lleugera tendència a la reducció, -1,5 % per decenni (valor sense significació estadística). Totes les estacions de l’any presenten una tendència estadísticament significativa a l’augment de la temperatura, més marcat a l’estiu (+0,34 °C/decenni) i menys marcat a l’hivern (+0,17 °C/decenni). Quant a la precipitació, l’única estació de l’any amb una tendència estadísticament significativa és l’estiu, amb una disminució de la precipitació de -4,5 % per decenni.

El nivell del mar a l’Estartit ha augmentat 3,6 cm/decenni en els darrers 26 anys (1990-2015), i la temperatura de l’aigua del mar en els primers 50 metres de fondària, també a l’Estartit, ha augmentat a un ritme de +0,3 °C/decenni en els darrers 42 anys (període 1974-2015).

Publicitat

En el BAIC 2015 es mostra també el resultat de calcular els índexs climàtics a 24 sèries de temperatura i precipitació repartides pel territori i cobrint el període 1950-2015. Aquests índexs aporten informació sobre l’evolució dels extrems climàtics i es basen en l’anàlisi de dades a resolució diària. Com a resum, les 24 sèries indiquen una tendència clara i significativa d’aquells índexs que reflecteixen millor l’augment de la temperatura experimentat, però no ofereixen resultats concloents i generalitzables en relació a la precipitació.

Concretament hi ha quatre índexs (“Dies d’estiu”, “Nits càlides”, “Dies càlids” i “Indicador de durada de ratxa càlida”) que presenten tendències positives estadísticament significatives en totes les sèries estudiades. Els índexs “Dies freds” i “Nits fredes” mostren una tendència clara a la disminució pràcticament arreu. A destacar també els increments (significatius a gairebé tot el territori) experimentats en els índexs “Dies de calor”, “Nits tropicals”, “Màxima de la temperatura màxima” i “Amplitud tèrmica anual”. La resta dels índexs relacionats amb la temperatura donen, en general, tendències comunes per a totes les sèries estudiades, encara que no tots els resultats arriben al nivell de significació estadística demanat.

Evolució de la precipitació anual per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2015. Els valors s'expressen com a % respecte a la mitjana del període de referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.
Evolució de la precipitació anual per al conjunt de Catalunya i per al període 1950-2015. Els valors s’expressen com a % respecte a la mitjana del període de referència 1961-1990, i la corba negra indica un filtre gaussià de 13 membres.

Es presenta també l’evolució de 30 índexs climàtics relacionats amb la temperatura i la precipitació als dos punts amb les sèries més llargues i completes del país: l’Observatori de l’Ebre (1905-2015) i l’Observatori Fabra (1913-2015). Hi ha alguns índexs que presenten una tendència estadísticament significativa i del mateix signe a ambdós observatoris; així, disminueixen els índexs “Dies de glaçada”, “Nits fredes”, “Dies freds” i “Indicador de durada de ratxa freda”, i augmenten els índexs “Dies d’estiu”, “Nits tropicals”, “Màxima de la temperatura màxima”, “Mínima de la temperatura màxima”, “Mínima de la temperatura mínima”, “Nits càlides”, “Dies càlids”, “Indicador de la durada de la ratxa càlida” i “Amplitud tèrmica anual”.

També es detecta un augment significatiu en les hores de sol efectives (per al període comú 1968-2015). Pel que fa als índexs relacionats amb la precipitació, només s’observa coincidència dels dos observatoris en la tendència positiva (augment) estadísticament significativa de l’”Índex simple d’intensitat diària”.