Eleccions parcials al Secretariat Nacional ANC 2023

S’han convocat eleccions parcials a quatre blocs – territorial, nacional, sectorial i jove, i a nou regions – R1a1, R1a2, R1c, R1e, R4, R6, R7, R8, R10 – per tal de cobrir les places vacants del Secretariat Nacional. Tindran lloc del 13 al 17 de juliol de 2023.

Les vacants a cobrir són les següents:
 • 1.- Bloc territorial:
  • R1a1-Barcelona – 2 vacants
  • R1a2-Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet) – 2 vacants
  • R1c-Baix Llobregat- 1 vacant
  • R1e-Vallès Oriental- 2 vacants
  • R4-Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat – 2 vacants
  • R6-Segrià, Urgell, Segarra, les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca. – 3 vacants
  • R7-Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès – 1 vacant
  • R8-Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Val d’Aran – 1 vacant
  • R10-Rosselló, Vallespir, Fonolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent -1 vacant

  2.- Bloc nacional: 3 vacants

  3.- Bloc sectorial: 2 vacants

  4.- Bloc joves: 2 vacants

Constituiran el cens d’electors tots els membres de l’Assemblea que estiguin correctament inscrits en data 23 de març de 2023 i estar al corrent de pagament el dia 11 de juny de 2023 i no estiguin afectats per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària. No obstant, si el motiu d’exclusió del cens és no estar al corrent de pagament, es podrà donar d’alta en el mateix acreditant el pagament com a molt tard fins el dia 15 de juliol de 2023.

Del 22 al 27 de juny de 2023 la Junta Electoral revisarà que les persones candidates  compleixin els requisits reglamentats per ser-ho.

El dia 28 de juny de 2023, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea, i aquesta serà condició suficient per a la seva validesa.

Des de la publicació de les candidatures provisionals el dia 28 de juny de 2023, fins a les 23.59 hores del dia 30 de juny de 2023, les candidatures excloses  podran presentar reclamacions contra la seva exclusió i qualsevol membre de ple dret podrà impugnar una candidatura provisionalment admesa.

Durant els dies 1 a 3 de juliol de 2023 la Junta Electoral resoldrà les possibles reclamacions i impugnacions. Una vegada la Junta Electoral hagi resolt la reclamació d’una persona candidata contra l’exclusió de la seva candidatura o la impugnació d’una candidatura provisionalment acceptada, aquesta resolució serà ferma.

El dia 4 de juliol de 2023, la Junta Electoral publicarà en el lloc web de l’Assemblea les candidatures definitivament admeses.

La publicitat de les candidatures és podrà dur a terme entre els dies 5 a 12 de juliol de 2023.

Podran proposar-se com a persones candidates totes les persones membres de l’Assemblea que estiguin degudament inscrites des del dia 17 de juliol de 2022, i que el dia 17 de gener de 2023, compleixin la resta de condicions per ésser elector, i les condicions previstes a l’article 8.8.2 del Reglament de règim intern per ésser elegible.

 • Ser membre de l’Associació amb una inscripció d’almenys 365 dies d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per l’Assemblea General.
 • No ostentar càrrecs orgànics en cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de tres (3) mesos abans de la presentació de la candidatura fins a la finalització de mandat. S’entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.
 • No tenir cap procés penal per causes no relacionades amb l’assoliment dels objectius de l’Associació.
 • No percebre retribució o sou de cap partit polític.
 • No incomplir aquest Reglament electoral.