Les exportacions catalanes d’alta tecnologia segueixen augmentant, un 8,3% el 2021

Les vendes a l’estranger de productes d’alt contingut tecnològic han augmentat el 2021 i han assolit els 9.789,5 milions d’euros, valor que mai abans havien registrat segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest volum d’exportacions d’alta tecnologia representa un increment del 8,3% durant el 2021, variació a destacar si es té en compte que el 2020 va ser l’únic grup de productes que va incrementar les vendes respecte al 2019 (4,0% amb dades definitives).

Els productes de la resta de nivells tecnològics també han assolit valors que mai abans havien registrat i amb variacions anuals molt elevades després que l’any 2020 patissin fortes davallades. Concretament, els productes de nivell tecnològic mitjà alt han augmentat les vendes a l’estranger un 24,7%, mentre que el 2020 van disminuir un 13,8%; les de nivell mitjà baix han augmentat un 31,7% (‑19,9% el 2020) i les de nivell tecnològic baix han augmentat un 17,4% (-4,2% l’any 2020).

Gràfic que representa les exportacions de Catalunya per nivells tecnològics. De l'any 2007 al 2021

L’increment de les exportacions d’alta tecnologia de Catalunya, que representen el 32,0% de les del conjunt d’Espanya, es deu al bon comportament de les vendes de tots els grups de productes. Els productes farmacèutics han augmenta un 6%, els Productes informàtics, electrònics i òptics un 14,3%, i el grup d’altres productes, un 55,5%. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea han crescut un 5,9% i les destinades a fora de la UE un 10,7%.

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt, que representen el 44,9% de les exportacions industrials, han augmentat un 24,7% en relació amb l’any anterior i han assolit un valor de 34.223,2 milions d’euros el 2021. Tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les vendes a l’estranger: els productes químics un 36,1%, el grup Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles un 16,8% i el grup Altres un 25,1%. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat tant a la Unió Europea com a la resta del món (23,5% i 26,7%, respectivament).

Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 10.957,0 milions d’euros) són les que més han augmentat, un 31,7% anual. Igual que el nivell anterior, tots els productes d’aquest nivell han augmentat les vendes respecte del 2020. El principal grup de productes d’aquest nivell (Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia) ha augmentat les vendes a l’estranger un 31,2%. Per àrees geogràfiques, les vendes a la Unió Europea han augmentat molt per sobre que les destinades a la resta del món (38,4% i 19,2%, respectivament).

Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 21.268,9 milions d’euros, han augmentat un 17,4% el 2021. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat un 16,3% respecte a la Unió Europea i un 19,0% respecte a la resta del món.

Les importacions de productes d’alt contingut tecnològic augmenten un 16,6% l’any 2021 i superen el valor màxim registrat fa 14 anys

Les compres a l’estranger de productes d’alt contingut tecnològic han assolit un valor de 12.802,1 milions d’euros l’any 2021, que representa un augment del 16,6% en relació amb el 2020 i supera el valor de l’any 2007, el més alt registrat fins ara. Les importacions de la resta de nivells tecnològics també registren forts augments, però cap d’ells aconsegueix superar el valor de vendes d’anys anteriors. Les compres de productes de nivell tecnològic mitjà alt augmenten un 14,7%, les de nivell mitjà baix un 34,0% i les nivell baix un 12,7%.

Gràfic que representa les importacions de Catalunya per nivells tecnològics. De l'any 2007 al 2021

Al quart trimestre del 2021 les exportacions d’alta tecnologia augmenten un 16,3% i les importacions un 21,7%

Les dades del quart trimestre del 2021 mostren variacions positives tant per a les exportacions com per a les importacions en tots els grups de productes. L’alta tecnologia incrementa les vendes a l’estranger un 16,3% interanual i les compres un 21,7%; els productes de nivell tecnològic mitjà alt augmenten les vendes un 6,1% i les compres un 7,5%; els de nivell mitjà baix incrementen un 23,0% les vendes i un 44,8% les compres; i, finalment, els productes de baix contingut tecnològic augmenten les vendes un 13,7% i les compres un 21,8%.