El Govern aprova un acord per defensar el català als centres educatius

El Govern ha aprovat ahir un acord per defensar el català i la cohesió social als centres educatius. El Govern considera necessari refermar la voluntat i el compromís de defensa de l’escola catalana, de tota la comunitat educativa i de la cohesió social de Catalunya, i remarca que el model d’ensenyament en llengua catalana ha tingut un paper rellevant i ha esdevingut una eina clau per garantir la cohesió social de l’alumnat al llarg d’aquests anys.

És per això que el Govern ha aprovat l’acord per refermar el compromís amb la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social, a tots nivells i per totes les vies institucionals, polítiques i jurídiques que tingui a la seva disposició.

De la mateixa manera, ha aprovat protegir amb tots els mitjans les persones que regeixen els centres educatius, els i les docents i la resta de persones que hi presten serveis davant possibles atacs. I, d’acord amb el principi legal d’indemnitat, acorda posar els serveis d’assessorament, representació i defensa jurídica de l’Administració de la Generalitat al seu servei.

D’altra banda, l’acord preveu exigir responsabilitats per la via corresponent, ja sigui política, penal, administrativa o d’una altra naturalesa, a totes aquelles persones o entitats pels atacs a persones o col·lectius per la defensa i l’ús del català o per l’exercici de llurs funcions.

El Govern recorda que el sistema lingüístic de Catalunya es basa en el principi de no discriminació lingüística de l’alumnat -dret a no ser separat en centres ni grups classe diferent per raó de la seva llengua habitual-; en el dret i el deure de tot l’alumnat a conèixer amb suficiència oral i escrita les dues llengües oficials en finalitzar l’ensenyament obligatori i en el dret a rebre l’ensenyament en català. L’escola catalana ha estat considerada un model d’èxit i ha rebut el reconeixement del Tribunal Constitucional, que ha confirmat la constitucionalitat d’un model lingüístic escolar que té en la llengua catalana el seu centre de gravetat.