image_pdfimage_print

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha implantat des de l’1 de juny de 2020, l’obligatorietat d’alliberar cabals ambientals o ecològics en el 100% dels rius de les conques internes, seguint amb les directrius que marca l’actual planificació hidrològica catalana per al període comprès entre el 2016 i el 2021 i en línia amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua.

Aquesta implantació ha estat progressiva, amb una primera fase duta a terme en el juny de 2018 per als trams fluvials protegits de les conques internes (un 50% del total), i una segona, desplegada fa un mes, per a la resta de rius (el que suposa el 50% restant). Els cabals ambientals que s’han de respectar es poden consultar en aquest enllaç.

Aquesta implantació forma part dels objectius estratègics de la planificació dels recursos hidrics i suposarà un pas molt important en la millora de l’estat ecològics dels rius, tal com preveu la Directiva.

Publicitat
Publicitat

La importància dels cabals per a la biodiversitat

Els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d’aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles.

A Catalunya, la determinació i la implantació d’aquests cabals es fa separadament per als dos àmbits de planificació hidrològica existents: les conques internes de Catalunya (CIC) i la part catalana de les conques de l’Ebre i la Garona. L’Agència Catalana de l’Aigua té plenes competències per establir i implantar un règim de cabals de manteniment a les conques internes.

En canvi, a les conques catalanes de l’Ebre i la Garona, l’ACA realitza els estudis necessaris, el càlcul i la validació de cabals de manteniment amb els mateixos criteris que es fa a les conques internes, per tal d’obtenir uns cabals de manteniment coherents per a tot Catalunya, que transmet a l’organisme de conca competent (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) per a la seva implantació.

Evolució del Pla sectorial de cabals de manteniment

Les mesures previstes en el Pla de gestió (PGDCFC) actualment en vigor sobre l’aplicació de cabals ambientals en tots els rius de les conques internes s’han fet a partir del Pla sectorial de cabals de manteniment, aprovat pel Govern català l’any 2006 i basat en rigorosos estudis científics en què es definien els cabals que haurien de respectar-se en els rius per garantir un bon estat dels ecosistemes.

L’actual planificació hidrològica catalana contempla una aplicació gradual i progressiva -establint les dates temporals i els valors concrets- dels cabals ambientals previstos en el pla sectorial. D’aquesta manera, s’analitzarà la repercussió dels cabals ambientals aplicats i, en cas que no es detecti una millora consistent i continuada en l’estat dels ecosistemes fluvials, s’estudiarà la possibilitat d’incrementar els cabals ambientals.

Aquest futur increment, tal i com es descriu al Pla, hauria d’anar acompanyat de mesures.