La crisi del coronavirus podria causar una caiguda d’entre l’1,7% i el 4,2% del PIB català segons la Cambra

No hi ha dubte que l’impacte econòmic a curt termini de la pandèmia del coronavirus serà important i és possible que s’allargui durant setmanes. L’impacte a llarg termini dependrà de la intensitat i durada de la fase més crítica (aturada de l’economia) i de les mesures que prenguin els diferents governs i les institucions econòmiques europees.

L’impacte econòmic directe a curt termini es pot estimar sobre la base d’un descens de l’activitat que es trasllada al PIB pel costat de l’oferta, la demanda i les rendes (salaris, beneficis empresarials i rendes de la propietat).

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat una projecció que ens permet obtenir una primera estimació d’impacte econòmic directe a Catalunya a conseqüència de les mesures de confinament, sota diferents supòsits d’intensitat i durada. Això no vol dir que l’impacte en el PIB al llarg de l’any sigui d’aquest ordre de magnitud, ja que en trimestres posteriors es podria recuperar el ritme d’activitat. És només una estimació de la pèrdua de producció i de rendes atribuïble directament al període en el qual l’activitat es paralitza en major o menor mesura.

Per fer aquest exercici de simulació s’assigna a cada sector econòmic un percentatge de caiguda de l’activitat a partir de la informació que es va coneixent als mitjans de comunicació. Òbviament és una primera estimació que s’ha de prendre amb cautela. Aquesta estimació s’anirà revisant a mesura que tinguem més informació sobre l’evolució dels diferents sectors i les mesures que prengui el sector públic.

Cal tenir en compte que totes les persones que estan fent teletreball, fonamentalment en l’àmbit dels serveis però també una part del personal d’administració en la indústria, continuen contribuint al PIB.

Per grans sectors econòmics, s’estima que el sector primari no quedarà afectat significativament, la construcció es veurà afectada en un 50%, els serveis es veuran afectats en un 45% i, finalment, la indústria es veurà afectada en un 33%.

Si apliquem aquests percentatges de caiguda al VAB corresponent de cada sector (mensual), s’obté un descens agregat del PIB català del 43% en el mes de març. Per tant, podríem estimar una caiguda entre el 40-50% del PIB que es produeix en un mes.

L’impacte estimat en el PIB anual dependrà del temps que es perllongui aquesta caiguda del VAB. Si el descens fos del 40% i l’aturada de país durés 15 dies, l’impacte directe sobre el PIB de Catalunya seria de l’1,7%. Si la caiguda del 40% s’allarga durant 1 mes, l’impacte seria del 3,3%. A aquest impacte negatiu caldria sumar el dels mesos posteriors de reincorporació progressiva a l’activitat normal fins a assolir el 100%. L’evolució del PIB al llarg de tot l’any 2020 dependrà, a més, de quin sigui el nivell d’activitat en trimestres posteriors.

A la taula següent es detallen els supòsits de caiguda del 40% i del 50% sota diferents escenaris de durada (15 dies o 1 mes). La dada de PIB anual utilitzada de base per al càlcul de l’impacte econòmic és la de 2019, que s’ha obtingut aplicant un increment del 3,5% (igual al creixement nominal del PIB de l’Estat) a la dada publicada per l’Idescat corresponent a l’any 2018.

Impacte PIB (M€) % PIB anual
Caiguda 40% 15 dies 4.180 -1,7%
Caiguda 50% 15 dies 5.225 -2,1%
Caiguda 40% 1 mes 8.360 -3,3%
Caiguda 50% 1 mes 10.450 -4,2%

 

Com s’han obtingut els percentatges d’afectació a la indústria i els serveis?

Dins els serveis, ens podem trobar amb diferents graus d’afectació per sectors:

  • Activitats més afectades (només mantenen un 25% d’activitat o menys): Les “Activitats artístiques, recreatives i altres serveis” mantenen poca activitat, no és factible en molts casos el teletreball i hi ha un percentatge elevat d’autònoms, amb la qual cosa l’efecte pot ser important. Amb les “Activitats immobiliàries” passa el mateix, hi ha un gran nombre de petites immobiliàries que tindran dificultats per mantenir-se en actiu, mentre que les més grans ho podran fer amb teletreball. En els sectors de “Transport marítim i aeri”, “Serveis d’allotjament” i “Comerç al detall (amb algunes excepcions)” es considera que només està actiu en un 25%.
  • Activitats afectades en un 50%: El sector de “Transport terrestre” s’ha vist afectat, tant per la reducció del servei de transport públic com per l’aturada del transport públic escolar o del sector turístic.
  • Activitats menys afectades (mantenen el 75% de l’activitat o més): “Activitats financeres i assegurances” i “Activitats professionals, científiques i administratives” són sectors professionalitzats en els quals la possibilitat de fer teletreball és alta. El sector d’”Informació i comunicacions” s’estima que manté un 75% d’activitat atès que la premsa (escrita i no escrita) continua plenament activa, i els serveis tecnològics també. Només es veurien afectats les microempreses, els autònoms i els treballadors temporals.
  • Activitats no afectades: “Comerç d’alimentació, benzineres, farmàcies, premsa i serveis d’internet i transport de mercaderies”. Tampoc s’ha vist afectada l’“Administració pública i educació”, que continuen rebent el salari i, en la majoria dels casos, fent teletreball. Per suposat, la “Sanitat i serveis socials” és el col·lectiu que manté el 100% d’activitat o fins i tot més (noves contractacions).

D’acord amb aquests supòsits, el sector serveis agregats mantindria un percentatge d’activitat del 55%, o el que és el mateix, una reducció del 45% de l’activitat, i per tant, del seu VAB.

En el cas de la indústria, s’ha fet un exercici similar:

  • Activitats més afectades (només mantenen un 25% d’activitat o menys): indústria de material de transport, indústria tèxtil, fusta i suro, arts gràfiques, maquinària, material elèctric, productes informàtiques i resta d’indústria.
  • Activitats menys afectades (mantenen el 75% de l’activitat o més): indústria del plàstic i cautxú i indústria metal·lúrgica.

Activitats no afectades: activitats extractives, indústria alimentària i begudes, indústria química, indústria farmacèutica, electricitat, gas, aigua i sanejament.

Segons aquests supòsits, el sector industrial mantindria un percentatge d’activitat del 66%, o el que és el mateix, una reducció del 33% de l’activitat, i per tant, del seu VAB.