L’Agència Tributària de Catalunya convocarà una nova oferta de places el 4t trimestre del 2017

Un dels aspectes clau que ha permès culminar amb èxit el desplegament territorial i competencial de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i continuar avançant en el projecte de construcció d’una hisenda catalana moderna és la incorporació de personal nou.

Durant els darrers mesos, l’ATC ha dut a terme diversos processos selectius, com a resultat dels quals la plantilla s’ha incrementat progressivament, des dels 400 efectius que tenia a finals del 2016 fins als prop de 700 empleats de què disposa el setembre d’enguany. La major part d’aquest augment correspon al personal contractat per donar cobertura a les noves oficines territorials (Barcelonès Nord —Poblenou—, Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa) i oficines de serveis tributaris (compartides amb altres administracions locals i supralocals).

Al llarg del 4t trimestre del 2017, l’Agència publicarà una nova oferta de places —unes 40 seran de perfil tècnic i la resta de perfil administratiu— i iniciarà els processos de selecció corresponents, amb l’objectiu de captar nous efectius per donar resposta a les necessitats derivades de la mobilitat interna de personal propi generada pel desplegament territorial, de la voluntat de reforçar l’àmbit operatiu de la recaptació en via executiva i per proveir els llocs que han de dur a terme les funcions tècniques i de suport administratiu per implantar efectivament el Programa per a l’homogeneïtzació dels processos interns per a la tramitació dels tributs estatals que paguen les entitats del sector públic de la Generalitat.

Amb la incorporació d’aquest personal nou es preveu que la plantilla de l’ATC arribi als 800 treballadors a finals del 2017.

Les diferents ofertes de treball es publicaran al portal ATRI (intranet de la Generalitat de Catalunya) i en aquesta seu electrònica de l’ATC. Les persones que estiguin interessades a presentar candidatura hauran d’emplenar un formulari electrònic i adjuntar la documentació requerida en cada cas. Segons la tipologia dels llocs i el perfil que se seleccioni, els processos poden incloure la realització de proves i/o entrevistes, a banda de l’anàlisi curricular dels mèrits al·legats.

D’altra banda, i d’acord amb l’oferta d’ocupació pública aprovada a l’abril d’enguany pel Govern de la Generalitat, l’ATC preveu convocar el mes de novembre els processos selectius per cobrir 24 places del cos superior d’inspectors tributaris i 40 places del cos tècnic de gestors tributaris. Les primeres proves d’oposició per accedir a aquests cossos propis de l’Agència es desenvoluparan el primer trimestre del 2018 i la incorporació del personal tindrà lloc durant el segon semestre del mateix any.