El Parlament farà la setmana vinent els debats de totalitat dels pressupostos de cada departament

El Parlament farà al llarg de la setmana vinent, de dilluns a divendres, els debats de totalitat dels pressupostos de cada departament de la Generalitat per al 2017. Els debats començaran dilluns, 16 de gener, i es faran en tretze sessions de comissió en què compareixeran tots els consellers i es votaran les esmenes a la totalitat que C’s, el PSC, CSQP i el PPC han presentat a cada secció pressupostària.

El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017 va superar el primer tràmit parlamentari, el debat de totalitat al Ple, el 20 de desembre, ja que la cambra va rebutjar les esmenes a la totalitat que hi havien presentat C’s, el PSC, CSQP i el PPC, per 64 vots en contra (JxSí i dos diputats de la CUP), 62 a favor (C’s, el PSC, CSQP i el PPC) i 8 abstencions (la resta de diputats de la CUP).

La setmana vinent, si el pressupost supera els debats de totalitat de cada secció pressupostària en continuarà la tramitació parlamentària amb l’elaboració del dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda, que és previst que es faci l’1 de febrer. En canvi, si una de les comissions acorda el retorn d’una secció, és a dir, del pressupost d’un departament, l’article 130 del Reglament estableix que “el president de la comissió ho ha de comunicar al president del Parlament, a fi que la ratificació de l’acord se sotmeti al Ple. Si el Ple ratifica l’acord, la secció pressupostària es té per rebutjada i s’ha de tornar al Govern perquè en presenti una de nova. Si el Govern no retira el projecte de llei de pressupostos, la tramitació del projecte en el Ple resta en suspens fins que el Govern no trameti un nou pressupost de la secció rebutjada i aquest sigui acceptat pel Ple”.

Desenvolupament del debat
Cadascun dels debats en comissió pot durar, aproximadament, tres hores i escaig. Cada sessió començarà amb la intervenció del conseller o consellera per presentar les línies bàsiques del pressupost del departament corresponent, torn que pot durar mitja hora. A continuació, intervindran els grups que han presentat esmenes a la totalitat al pressupost de la secció, és a dir, C’s, el PSC, CSQP i el PPC, per un temps de quinze minuts cadascun, excepte en les sessions en què se substanciï el pressupost d’un departament que afecti els àmbits de dues comissions legislatives, cas en què disposaran de vint minuts. A l’últim, intervindran els grups que no han presentat esmenes a la totalitat a les seccions, la CUP i JxSí, que tindran cadascun un torn de deu minuts. Durant el debat, el conseller o consellera pot tornar a intervenir en qualsevol moment, cosa que obriria torns de rèplica dels grups. Després del debat, es votaran les quatre esmenes a la totalitat conjuntament.