El model de finançament del 2014: els catalans són els tercers que més aporten però els desens a l’hora de rebre recursos

L’any 2014, la comunitat autònoma de Catalunya va ser la tercera comunitat de l’Estat en aportació de recursos tributaris al sistema de finançament autonòmic, però la desena en recursos per càpita rebuts un cop aplicat el model de redistribució vigent. Així ho indiquen les dades que el ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha tramès al departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Segons aquestes dades, Catalunya se situa 17,6 punts per sobre de la mitjana de les comunitats de règim comú en l’aportació de recursos al model, mentre que la posterior redistribució la situava dues dècimes per sota de la mitjana.

Es confirma així la tendència del període 2010-2013, en què Catalunya ha perdut sempre 7 o 8 posicions relatives un cop aplicat el model de finançament. I, si es té en compte el cost de la vida, Catalunya perd 11 posicions, passant de la tercera a la catorzena.

Resultats del model de finançament 2014
Resultats del model de finançament 2014

Les dades de la liquidació 2014 també posen de manifest que els mecanismes de redistribució que utilitza el sistema de finançament espanyol fomenten un repartiment arbitrari dels recursos. Mentre que, aquest any, Catalunya perd set posicions, altres comunitats amb una capacitat tributària molt per sota de la mitjana han rebut més recursos per càpita que Catalunya.

Liquidació definitiva de la bestreta

Les dades publicades ara pel Ministeri d’Hisenda corregeixen a l’alça el càlcul de la liquidació provisional del 2014 que el mateix ministeri va preveure inicialment per a Catalunya en 1.406 milions d’euros. Finalment, a Catalunya li corresponen 1.551 milions d’euros, d’acord amb la recaptació real de l’exercici 2014.