El TC manté la suspensió cautelar del decret de la Generalitat de Catalunya que va crear el Departament d'”Afers Exteriors”

El Ple del Tribunal Constitucional ahir va acordar mantenir la suspensió cautelar de la denominació “Afers exteriors” continguda en dos decrets dictats per l’Executiu de la Generalitat de Catalunya per a la creació, denominació i atribució de competències al seu Departament d’Afers Exteriors (Decret 2/2016, de 13 de gener), i per l’atribució al mateix de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea (Decret 45/2016, de 19 de gener). Els preceptes que van ser objecte d’impugnació pel Govern de l’Estat van ser suspesos cautelarment el passat 16 de febrer.

Tanmateix, el Tribunal va manifestar que el manteniment d’aquesta suspensió cautelar “no perjudica el legítim exercici de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya”, que pot dur a terme “activitats amb projecció exterior que derivin directament de les seves competències”, sempre que respectin la competència exclusiva de l’Estat en matèria de relacions internacionals (art. 149.1.3 CE).

Així, el TC opina que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya faculta la Generalitat per “impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant la competència de l’Estat en matèria de relacions exteriors. Les accions que excedeixin d’aquest límit que imposa la Constitució han de ser, eventualment, susceptibles d’impugnació.”