Finalitzen els treballs de recuperació del Baluard de Migdia de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat la segona fase dels treballs d’urbanització dels antics terrenys de Rodalies Renfe, just al costat de l’Estació de França. En aquest espai, l’any 2006 van sortir a la llum un conjunt de restes arqueològiques del Baluard de Migdia durant les obres de construcció d’unes promocions d’habitatges. L’excavació i la intervenció arqueològica en l’àmbit –gairebé 6.000 m2 entre la plaça de Pau Vila i el carrer del Doctor Aiguader– van permetre localitzar diverses estructures que posaven en relleu el ric patrimoni històric conservat en aquest sector de la ciutat.

Durant la intervenció es va posar al descobert un gran tram del Baluard de Migdia i de la muralla, ambdós del segle XVI; la contraescarpa, datada a principis del segle XVIII, i dos canals. Un d’ells era la continuació del tram localitzat al solar continu i corresponia a un canal auxiliar del Rec Comtal, i una segona canalització que estava integrada a l’obra de la contraescarpa i creuava en diagonal el fossat, de la qual es desconeixia la longitud i la seva relació amb l’altre canal. A més, es van documentar altres estructures que formarien part de les infraestructures ferroviàries del segle XIX i XX. Tenint en compte el valor i l’entitat de les restes localitzades, es va aturar la intervenció arqueològica i es va modificar el projecte urbanístic amb la finalitat de preservar les troballes.

L’Ajuntament ha finalitzat la segona fase d’aquesta intervenció, que ha permès d’una banda obrir les restes del Baluard de Migdia a la ciutadania per tal de posar en valor el patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat, i, de l’altre, urbanitzar tot l’entorn per tal de guanyar un nou espai públic i una nova connexió entre els barris del Born i la Barceloneta.

L'escullera del segle XV en procés d'excavació i el baluard de Migdia (Foto Pere Vives - ICUB)
L’escullera del segle XV en procés d’excavació i el baluard de Migdia en una fotografia del 2007 (Foto Pere Vives – ICUB)