El Consell d’Europa recomana a l’Estat espanyol un millor tracte per al català

El Comitè de Ministres del Consell d’Europa va fer públiques el 21 de gener sis recomanacions a l’Estat espanyol sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, perquè millori la legislació i la política envers el català i les altres llengües oficials. També va publicar l’informe del seu Comitè d’Experts sobre el compliment de la Carta europea per part de l’Estat espanyol.

Entre les seves recomanacions, el Comitè de Ministres aconsella que es modifiqui el marc jurídic perquè les autoritats judicials penals, civils i administratives de les comunitats autònomes puguin portar a terme els procediments en les llengües cooficials a petició d’una de les parts. També demana que es continuïn aplicant i s’intensifiquin les mesures destinades a garantir que el personal judicial tingui suficient coneixement del català i les altres llengües cooficials de l’Estat, i perquè aquestes llengües siguin presents a l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes corresponents i als serveis públics, sobretot els de salut. El Consell d’Europa recomana, també, que l’oferta d’educació trilingüe no afecti negativament la protecció i promoció de les llengües regionals o minoritàries.

El Comitè de Ministres també fa constar que el nivell de protecció que va adoptar l’Estat quan va ratificar la Carta europea és molt elevat, i remarca que la situació ha millorat, especialment per la responsabilitat que exerceixen les comunitats autònomes amb llengua pròpia oficial.

Les recomanacions del Comitè de Ministres responen a l’aplicació de l’article 16 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, ratificada per l’Estat espanyol al 2001. El Comitè de Ministres ha tingut en compte en les recomanacions l’informe elaborat pel seu Comitè d’Experts, a partir l’informe de l’Estat espanyol i de les propostes i observacions de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i de tots els altres organismes consultats.

Les recomanacions es presenten acompanyades d’un informe sobre l’acompliment de la Carta al conjunt de l’Estat. El document, de 115 pàgines, inclou una anàlisi de la situació de les llengües regionals i minoritàries al conjunt de l’Estat i consideracions específiques sobre Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Navarra, el País Basc i Galícia. En el cas de Catalunya, l’informe tracta tant del català com de l’aranès.

Us adjuntem l’enllaç al document Greuges contra la llengua catalana 2010-2013 (Generalitat de Catalunya)